Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 38: Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

Hlasovanie č. 79: Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 24 Proti: 1 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1