Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 38a: Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č. 221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému mestskej časti Bratislava-Petržalka uzatvorenej mestskou časťou Bratislava-Petržalka dňa 24.6.2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 k tejto koncesnej zmluvy uzatvoreného dňa 26.6.2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 80 ods. 2 písm. y) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 80
Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č.221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému MČ Bratislava-Petržalka (Návrh p. Pilinského)
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 21 Proti: 7 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0