Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015 o 14:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Zobrazuje sa program zo dňa 24.6.2015.

Zobraziť pokračovanie zasadnutia dňa 25.6.2015 >> 

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o elektronizácii zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom programu spoločnosti eGov Systems spol. s r.o. + prezentácia programu (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 2. 0. Informácia o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave
 3. 2. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2015, a niektorých uznesení Mestského hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 1. 6. a 30. 6. 2015
 4. 2a. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, par. č. 15286/22, parc. č. 15286/26, parc. č. 15284/907, parc. č. 15284/908, ZŠ Drieňová ul., do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 5. 17. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 6. 18. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 7. 19. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 8. 20. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióna Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 9. 21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1483, parc. č. 1466, parc. č. 1216, parc. č. 1226/1 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6,8,10,12, Hrobákova 8,10,12,14,20,22,24,26
 10. 22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
 11. 23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 12. 24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi
 13. 26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave a pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 14. 27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave
 15. 45. Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 - predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej
 16. 46. Návrh na zámenu nehnuteľností, v k. ú. Rusovce, parc. č. 550, 545/5 za pozemky parc. č. 515/3, 545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 515/3, 545/27 k. ú. Rusovce do správy Mestskej časti Bratislava-Rusovce
 17. 46a. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3818, parc. č. 3819, materská škola Gorazdova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 18. 47. Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu
 19. 49. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 vlastníkom garáží
 20. 48. Návrh na bezodplatný prevod stavby, súpis. č. 395, parc. č. 237/2, Bratislava, k. ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce
 21. 50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Jégého 19, Tekovská 9, Hraničná 71, Podzáhradná 43, Jamnického 10, Veternicová 9, Beniaková 5, Saratovská 7, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, Fedákova 34, Landauova 34, Haanova 50, Blagoevova 20, Holíčska 11, Gercenova 6B, vlastníkom bytov

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Vystúpenie občanov je o 16.00 h

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 24.06.2015 14:20
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 33 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 2: 24.06.2015 14:22
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 24.06.2015 14:26
03. Program rokovania

Organizácia medzinárodného summitu

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 24.06.2015 14:30
03. Program rokovania

Návrh p. Svoreňovej

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Richard Mikulec
Hlasovanie č. 5: 24.06.2015 14:32
03. Program rokovania

Návrh p. Dostála - bod 46a

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 37 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 24.06.2015 14:34
03. Program rokovania

Návrh p. Štasselovej - bod 2a

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 24.06.2015 14:39
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 1

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 8: 24.06.2015 14:39
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 2

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 9: 24.06.2015 14:40
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 8

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 10: 24.06.2015 14:40
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 11

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 11: 24.06.2015 14:41
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 12

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 12: 24.06.2015 14:41
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 13

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 13: 24.06.2015 14:42
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 14

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 33 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 14: 24.06.2015 14:42
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 35

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 15: 24.06.2015 14:43
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 36

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 16: 24.06.2015 14:43
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 38

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 17: 24.06.2015 14:44
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 4

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 18: 24.06.2015 14:45
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 7

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 19: 24.06.2015 14:45
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 15

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 21 Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Ján Mrva , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 2 Viera Kimerlingová , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 11 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 2 Marta Černá , Elena Pätoprstá
Hlasovanie č. 20: 24.06.2015 14:46
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 16

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 13 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 23 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 21: 24.06.2015 14:47
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 34

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 18 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler
Proti: 1 Radoslav Olekšák
Zdržali sa: 15 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Marta Černá , Jarmila Tvrdá
Hlasovanie č. 22: 24.06.2015 14:48
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 51

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 27 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 4 Marta Černá , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Richard Mikulec
Hlasovanie č. 23: 24.06.2015 14:49
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 40

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 24: 24.06.2015 14:49
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 43

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 25: 24.06.2015 14:50
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 49

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 26: 24.06.2015 14:50
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 50

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 27: 24.06.2015 14:55
03. Program rokovania

Návrh p. Uhlera

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 2 Ondrej Dostál , Gábor Grendel
Zdržali sa: 7 Marta Černá , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 24.06.2015 14:57
03. Program rokovania

Návrh p. Uhlera ako bod 54a

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 8 Ondrej Dostál , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Proti: 1 Jozef Uhler
Zdržali sa: 17 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 6 Pavol Bulla , Marta Černá , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová
Hlasovanie č. 29: 24.06.2015 14:59
03. Program rokovania

Návrh p. Jambora bod 28 ako bod 3a

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 27 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 24.06.2015 15:00
03. Program rokovania

Návrh p. Budaja - bod 4a prvý poobede

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 23 Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Ondrej Dostál
Hlasovanie č. 31: 24.06.2015 15:08
03. Program rokovania

Program ako celok so zmenami

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 24.06.2015 15:18
0. Informácia o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Martin Chren , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 31 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 24.06.2015 15:42
1. Informácia o elektronizácii zasadnutí MsR hl. m. SR Bratislavy, MsZ hl. m. SR Bratislavy a komisií MsZ hl. m. SR Bratislavy prostredníctvom programu spoločnosti eGov Systems spol. s r.o. + prezentácia programu (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Milan Černý , Marian Greksa , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 24.06.2015 15:46
2. Informácia o plnení uznesení MsZ hl. m SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2015, a niektorých uznesení MsZ hl. m. SR Bratislavy s termínom plnenia k 1. 6. a 30. 6. 2015 (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 29 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 24.06.2015 15:49
2a. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č.15286/26, parc.č.15284/907, parc.č.15284/908, ZŠ Drieňová, do správy MČ Ružinov
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Milan Černý , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 24.06.2015 16:02
17. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 32 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 24.06.2015 16:02
18. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Vladimír Bajan , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 38: 24.06.2015 16:03
19. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 24.06.2015 16:04
20. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióna Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 24.06.2015 16:24
21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.1483, parc.č.1466, parc.č.1216, parc.č.1226/1 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6,8,10,12, Hrobákova 8,10,12,14,20,22,24,26
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 24.06.2015 16:26
22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 24.06.2015 16:28
23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č.3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 33 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 24.06.2015 16:29
24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Rusovce, parc.č.590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martin Borguľa
Hlasovanie č. 44: 24.06.2015 16:31
26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k.ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosti GALILEO SCHOOL, s.r.o., a GAUDEAMUS, s.r.o.
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 24.06.2015 16:51
27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú.Rača, parc.č.17348/11 a parc.č.22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Milan Černý , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 24.06.2015 17:00
45. Informácia o stave reštitučného konania č.k. 1108/92 ­ reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v k.ú. Staré Mesto, parc.č.2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č.048804509700 Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Milan Černý , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 29 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Katarína Augustinič , Marta Černá , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 24.06.2015 17:01
46. Návrh na zámenu nehnuteľností, v k.ú. Rusovce, parc.č.550,545/5 za pozemky parc.č.515/3,545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc.č.515/3,545/27 k.ú. Rusovce do správy MČRusovce
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 24.06.2015 17:03
46a. Návrh na zverenie pozrmkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č.3818, parc.č.3819, MŠ Gorazdová, do správy MČ Staré Mesto
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Milan Černý , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 30 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 24.06.2015 17:05
47. Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č.2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu

Návrh p. Dostála

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Milan Černý , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 14 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 4 Pavol Bulla , Radovan Jenčík , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler
Hlasovanie č. 50: 24.06.2015 17:06
47. Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č.2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Milan Černý , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Ján Mrva
Hlasovanie č. 51: 24.06.2015 17:07
49. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 vlastníkom garáží
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 24.06.2015 17:09
48. Návrh na bezodplatný prevod stavby súpis.č.395 na parc.č.237/2, v Bratislave, k.ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Milan Černý , Slavomír Drozd , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 24.06.2015 17:10
50 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Jégého 19, Tekovská 9, Hraničná 71, Podzáhradná 43, Jamnického 10, Veternicová 9, Beniaková 5, Saratovská 7, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32 ...
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Milan Černý , Slavomír Drozd , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0

Kompletný návrh programu pre zasadnutie prebiehajúce v dňoch 24.6. a 25.6.2015

Návrh programu
Prevziať všetky materiály (100 MB)
 1. 1. Informácia o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave
 2. 1a. Informácia o elektronizácii zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom programu spoločnosti eGov Systems spol. s r.o. + prezentácia programu (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 3. 2. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2015, a niektorých uznesení Mestského hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 1. 6. a 30. 6. 2015 (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 4. 3. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 (rokovanie o tomto bode bude ako prvé vo štvrtok 25.6.2015)
 5. 3a. Návrh na zaúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
 6. 4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 (rokovanie o tomto bode bude ako druhé vo štvrtok 25.6.2015)
 7. 4a. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 24.6.2015
 8. 4b. Návrh zásad spolupráce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava majoritnú majetkovú účasť
 9. 5. Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených organizácií. Schválenie načerpania 2. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR. Plnenie uznesenia MsZ č. 137/2015 časť B zo dňa 28.5.2015
 10. 6. Predloženie koncepcie zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hlavného mesta a správa o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR
 11. 7. Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015
 12. 8. Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť doplnením predmetu činnosti
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 9. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. dňa 29. júna 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 10. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. júna 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 11. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 12. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť dňa 26. júna 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 13. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 19. júna 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 14. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 17. júna 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 19. 15. Návrh na zrušenie bodu č. 3 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 135/2015 zo dňa 28. 5. 2015 – materiál bude doručený v náhradnom termíne
 20. 16. Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 - 2018
 21. 17. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 22. 18. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 23. 19. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 24. 20. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióna Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 25. 21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1483, parc. č. 1466, parc. č. 1216, parc. č. 1226/1 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6,8,10,12, Hrobákova 8,10,12,14,20,22,24,26 (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 26. 22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 27. 23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 28. 24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 29. 25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 6701/1 spoločnosti BERGAMON, a.s. so sídlom v Bratislave (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 30. 26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave a pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 31. 27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 32. 28. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/4 a parc. č. 2779/1, spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 33. 29. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 30. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2015
 35. 31. Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl – december 2014 – materiál bude doručený v náhradnom termíne
 36. 32. Návrh Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná integrácia (III. etapa)
 37. 33. Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji - Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi dopravcov BID
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 34. Návrh na postup primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom novelizovať zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a na jednotný postup starostov mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri rozhodovaní v oblasti tepelnej energetiky podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) a e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 39. 35. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
  Materiály   Prevziať všetky
 40. 36. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020
 41. 37. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov) – materiál bude doručený v náhradnom termíne
  Materiály   Prevziať všetky
 42. 38. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov) – materiál bude doručený v náhradnom termíne
  Materiály   Prevziať všetky
 43. 39. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín
  Materiály   Prevziať všetky
 44. 40. Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia
 45. 41. Petícia o podpore projektu Renviro - možnosti spolupráce so spoločnosťou Renviro na území hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 46. 42. Plnenie Protikorupčného minima za obdobie 2012-2014
 47. 43. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board za rok 2014
 48. 44. Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 45. Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 - predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015) – materiál bude doručený v náhradnom termíne
 50. 46. Návrh na zámenu nehnuteľností, v k. ú. Rusovce, parc. č. 550, 545/5 za pozemky parc. č. 515/3, 545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 515/3, 545/27 k. ú. Rusovce do správy Mestskej časti Bratislava-Rusovce (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 51. 47. Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 52. 48. Návrh na bezodplatný prevod stavby súpis. č. 395 na parc. č. 237/2, v Bratislave, k.ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 53. 49. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 vlastníkom garáží (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 54. 50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Jégého 19, Tekovská 9, Hraničná 71, Podzáhradná 43, Jamnického 10, Veternicová 9, Beniaková 5, Saratovská 7, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, Fedákova 34, Landauova 34, Haanova 50, Blagoevova 20, Holíčska 11, Gercenova 6B vlastníkom bytov (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
 55. 51. Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
  Materiály   Prevziať všetky
 56. 52. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. – materiál bude doručený v náhradnom termíne
  Materiály   Prevziať všetky
 57. 53. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 58. 54. Interpelácie
 59. 55. Rôzne
 60. 56. Informačné materiály
 61. 56a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 62. 56b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 63. 56c. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 – materiál bude doručený v náhradnom termíne
 64. 56d. Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2014
 65. 56e. Informácia o realizácii „Program výstavby bytov v Bratislave“
  Materiály   Prevziať všetky
 66. 56f. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov finančnou kontrolou
 67. 56g. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hl. m. SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 5/2014, zameranej na dodržiavanie práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme podľa Zák. č. 552/2003 Z. z. a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov súvisiacich s výkonom práce
 68. 56h. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinengova 8, J. C. Hronského 20, Račianska 161, Jamnického 10, Beniakova 5, Švabinského 12, Tupolevova 7, Pečnianska 1, Lachova 24, Budatínska 47 vlastníkom bytov
 69. 56i. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 2015
 70. 57. Poslanecké návrhy materiálov
 71. 57a. Návrh na vypovedanie zmluvy s BPS Park s prílohami
 72. 57b. Návrh na vypísanie anonymnej medzinárodnej ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže na riešenie priestoru pred hlavnou stanicou
 73. 57c. Návrh na systémové riešenie starostlivosti o mestskú zeleň a čistotu
 74. 57d. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3818, parc. č. 3819, materská škola Gorazdova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto