Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o príprave rozpočtu - ústna informácia
 2. 2a. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 3. 3. Informácia o plnení úloh oddelenia správy komunikácií týkajúcich sa zimnej údržby komunikácií
 4. 4. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31.12.2014
 5. 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu
 6. 6. Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 8. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave
 9. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave
 10. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave
 11. 13. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 12. 14. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 13. 15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 14. 16. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 15. 17. Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 16. 18. Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku
 17. 19. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní
 18. 20. Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014
 19. 21. Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov
 20. 22. Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava
 21. 23. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013
 22. 24. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 23. 25. Návrh na podanie prihlášky do súťaže Európske hlavné mesto mládeže 2018
 24. 26. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom
 25. 27. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4
 26. 28. Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave
 27. 29. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19228/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave
 28. 30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1
 29. 31. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 30. 32. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 31. 33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 32. 34. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 33. 35. Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava - Schwechat
 34. 36. Rôzne
 35. 37. Interpelácie
 36. 38. Informačné materiály
 37. 38a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 38b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 39. 38c. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2014 a zápisnice o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2011, 2012, 2013
 40. 38d. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 41. 38e. Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
 42. 38f. Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti za rok 2014
 43. 38g. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR BA za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014
  Materiály   Prevziať všetky
 44. 38h. Informácia o aktuálnom stave pripravenosti a vykonaných krokoch uvedených v koncepcii rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí
 45. 38i. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 10, Medzilaborecká 7, Mierová 24, Trenčianska 62, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Velehradská 26,30, Veternicová 24, Hlaváčikova 1, Markova 11, Hálova 18, Hálova 4, Mlynarovičova 5, Vyšehradská 19, Holíčska 17 vlastníkom bytov
 46. 38j. Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava za III. a IV. štvrťrok 2014
 47. 38k. Informácia o výsledkoch kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava
 48. 38l. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
 49. 38m. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava
 50. 38n. Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov
 51. 38o. Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v správe mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol, číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999
 52. 38p. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov vykonanej kontrole Bratislavského samosprávneho kraja – Útvar hlavného kontrolóra, Sabinovská 16, Bratislava a Mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1
 53. 38q. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 5/2014
 54. 38r. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a kontrolou správy objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov č. 9 vykonanou mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
 55. 38s. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy
 56. 38t. Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 (od 1.1.2014 – 6. volebné obdobie)
 57. 38u. Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2015

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Vystúpenie občanov je o 16.00 h

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 05.02.2015 08:37
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Za: 30 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 05.02.2015 08:38
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá
Za: 29 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Marian Greksa
Nehlasovali: 1 Peter Hanulík
Hlasovanie č. 3: 05.02.2015 08:40
03. Program rokovania

hlasovanie o zaradení bodu č. 3

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Za: 32 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 05.02.2015 08:42
03. Program rokovania

Hlasovanie o presunutí bodu č. 24 ako bod č. 2

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá
Za: 31 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 05.02.2015 08:45
03. Program rokovania

Návrh p. Kríža-informácia o výstavbe ropovodu

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 05.02.2015 08:46
03. Program rokovania

Návrh p. Svoreňovej-prihláška do súťaže Európske mesto mládeže

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček
Za: 36 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 05.02.2015 08:47
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodov 2,3,15,19,32,33.....

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček
Za: 31 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Gabriela Ferenčáková , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 05.02.2015 08:48
03. Program rokovania

Hlasovanie o upravenom programe ako celku

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 05.02.2015 09:07
1. Informácia o príprave rozpočtu ­ ústna informácia
Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Soňa Svoreňová
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Peter Hanulík
Zdržali sa: 9 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 05.02.2015 09:40
2. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Iveta Hanulíková , Roman Weinštuk
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Branislav Kaliský
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 05.02.2015 10:38
3a. Informácia o plnení úloh OSK týkajúcich sa zimnej údržby komunikácií
Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Rastislav Žitný
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Milan Jambor
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 05.02.2015 10:39
3a. Informácia o plnení úloh OSK týkajúcich sa zimnej údržby komunikácií

hlasovanie o časti A

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 05.02.2015 11:20
3. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 31. 12. 2014
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Martin Chren , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Roman Weinštuk
Za: 35 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Bajan , Slavomír Drozd
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 05.02.2015 11:21
3. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 31. 12. 2014
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Martin Chren , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Iveta Plšeková
Za: 37 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 15: 05.02.2015 11:30
4. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nebytových priestorov na pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Marta Černá , Martin Chren
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Soňa Svoreňová
Nehlasovali: 1 Gábor Grendel
Hlasovanie č. 16: 05.02.2015 11:32
5. Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný os. zreteľa
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Martin Chren , Martin Kuruc
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 17: 05.02.2015 11:48
6. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o.
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Martin Chren , Martin Kuruc
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Gábor Grendel
Zdržali sa: 14 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 05.02.2015 11:58
7. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o.
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Martin Chren , Martin Kuruc
Za: 15 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Lucia Štasselová
Zdržali sa: 26 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 19: 05.02.2015 12:00
9. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre ZUŠ, so sídlom v Bratislave
Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Ján Buocik , Martin Chren , Milan Jambor , Martin Kuruc
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 05.02.2015 12:02
10. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Martin Chren , Martin Kuruc
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 05.02.2015 12:13
11. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa -nájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o.
Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Ján Buocik , Martin Chren , Tomáš Korček , Martin Kuruc
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Branislav Kaliský , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 05.02.2015 12:15
12. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Ján Buocik , Martin Chren , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Rastislav Žitný
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 05.02.2015 12:17
13. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Ján Buocik , Martin Chren , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Rastislav Žitný
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 05.02.2015 12:22
14. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa

Návrh p. Pätoprstej

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Ján Buocik , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Proti: 10 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Zdenka Zaťovičová
Zdržali sa: 16 Katarína Augustinič , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Ján Mrva , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 1 Ján Hrčka
Hlasovanie č. 25: 05.02.2015 12:22
14. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Ján Buocik , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Rastislav Žitný
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 05.02.2015 12:29
15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra mesta Bratislavy
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Peter Hochschorner , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 38 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 05.02.2015 12:38
16. Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti VZN mesta Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Bratislavy
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Martin Chren , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá
Za: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Marian Greksa , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 05.02.2015 12:39
17. Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora mesta Bratislavy o pôsobnosti mesta Bratislavy a MČ mesta Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Martin Chren , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Martin Kuruc
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 05.02.2015 12:41
18. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Martin Chren , Milan Jambor , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Katarína Šimončičová
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 05.02.2015 12:45
19. Informácia o činnosti mesta Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Ján Budaj , Martin Chren , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Marta Černá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 05.02.2015 12:47
20. Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová
Za: 37 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 05.02.2015 12:49
21. Návrh dodatku k Zriaďovacej listine ZUŠ, Exnárova 6, Bratislava
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Lucia Štasselová
Za: 38 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Bajan , Marian Greksa
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 05.02.2015 13:01
22. Správa o zdravotnom stave obyvateľov mesta Bratislavy v roku 2013
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Soňa Svoreňová
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 05.02.2015 14:37
23. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Vladimír Bajan , Gábor Grendel , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Lucia Štasselová
Za: 39 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 05.02.2015 15:02
24. Návrh na podanie prihlášky do súťaže Európske hlavné mesto mládeže 2018
Prítomní: 16
Neprítomní: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 13 Martin Borguľa , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Milan Černý
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Oliver Kríž , Milan Vetrák
Hlasovanie č. 36: 05.02.2015 15:02
24. Návrh na podanie prihlášky do súťaže Európske hlavné mesto mládeže 2018
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Vladimír Bajan , Marta Černá , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček
Za: 40 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 05.02.2015 15:05
26. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej ­ majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ľudmila Farkašovská , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 38 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 05.02.2015 15:07
27. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ľudmila Farkašovská , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 38 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 05.02.2015 15:13
28. Návrh na uplatnenie predkupného práva mesta Bratislavy k pozemkom v k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.)
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Jozef Uhler
Za: 38 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 05.02.2015 15:14
29. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19228/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Jozef Uhler
Za: 38 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 05.02.2015 15:16
30. Návrh na zmenu uznesenia MsZ mesta Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Vladimír Bajan , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Tomáš Korček
Za: 40 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 05.02.2015 15:52
31. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Vladimír Bajan , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Tomáš Korček
Za: 29 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 05.02.2015 15:53
32. Plán zasadnutí MsZ mesta Bratislavy na rok 2015
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 36 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 05.02.2015 15:54
33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov MsZ mesta Bratislavy
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 05.02.2015 16:41
25. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Peter Pilinský
Za: 33 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 05.02.2015 16:53
25a. Informácia o výstavbe ropovodu

Návrh uznesenia p. Kríža

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Juraj Káčer , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 05.02.2015 16:54
35. Rôzne

Návrh p. Budaja

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Juraj Káčer , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková
Za: 33 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o príprave rozpočtu – ústna informácia
 2. 2. Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 3. 3. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2014
 4. 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na pozemku parc. č. 8934 v k. ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného ruchu
 5. 5. Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1, spoločnosti TLD, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 7. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o. so sídlom v Bratislave
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, spoločnosti SBDKREDIT, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave
 9. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva, so sídlom v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom v Bratislave
 12. 12. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 15. 15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 475/14/1100-14 zo dňa 10. 11. 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 17. 17. Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku
 18. 18. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní
 19. 19. Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za II. polrok 2014
 20. 20. Návrh novely Štatútu Domu pre starších občanov
 21. 21. Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava
 22. 22. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013
 23. 23. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 24. 24. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
  Materiály   Prevziať všetky
 25. 25. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
  Materiály   Prevziať všetky
 26. 26. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom
 27. 27. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4
 28. 28. Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave
 29. 29. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 a komunikácie na parc. č. 19228/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy Mestských lesov v Bratislave
 30. 30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ul. 1
 31. 31. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 32. 32. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 33. 33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 34. Interpelácie
 35. 35. Rôzne
 36. 36. Informačné materiály:
 37. 36a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 36b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 39. 36c. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2014 a zápisnice o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy za roky 2011, 2012, 2013
 40. 36d. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 41. 36e. Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
 42. 36f. Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti za rok 2014
 43. 36g. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR BA za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014
  Materiály   Prevziať všetky
 44. 36h. Informácia o aktuálnom stave pripravenosti a vykonaných krokoch uvedených v koncepcii rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí
 45. 36i. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 10, Medzilaborecká 7, Mierová 24, Trenčianska 62, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Velehradská 26,30, Veternicová 24, Hlaváčikova 1, Markova 11, Hálova 18, Hálova 4, Mlynarovičova 5, Vyšehradská 19, Holíčska 17 vlastníkom bytov
 46. 36j. Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava za III. a IV. štvrťrok 2014
 47. 36k. Informácia o výsledkoch kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava
 48. 36l. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
 49. 36m. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava
 50. 36n. Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov
 51. 36o. Odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v správe mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných kontrol, číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2.12.1999
 52. 36p. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov vykonanej kontrole Bratislavského samosprávneho kraja – Útvar hlavného kontrolóra, Sabinovská 16, Bratislava a Mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1
 53. 36q. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 5/2014
 54. 36r. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a kontrolou správy objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov č. 9 vykonanou mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
 55. 36s. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy
 56. 36t. Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 (od 1.1.2014 – 6. volebné obdobie)
 57. 36u. Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2015