Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.02.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 0. Informácia o práci s elektronickými materiálmi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 2. 2. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015
 3. 2a. Riešenie situácie ohľadom výstavby podzemných garáží na severnej terase Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu
 4. 3. Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, s.r.o - ambulanciu všeobecného lekára ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 4. Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač na prípravu stravy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi
 7. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave
 8. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave
 9. 8. Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 10. 9. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 11. 10. Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov
 12. 11. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2014
 13. 10a. Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018
 14. 12. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020
 15. 12a. Informácia o stave prípravy nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD)
 16. 13a. Návrh na pripojenie sa hlavného mesta SR Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015
 17. 13. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat
 18. 14. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
 19. 15. Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica
 20. 16. Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta
 21. 17. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave
 22. 18. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory
 23. 19. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, Kupeckého 17, Trenčianska 50, Trenčianska 64, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Rezedová 4, Mesačná 7, Lotyšská 6, Estónska 26, Hubeného 4, 6, 8, Veternicova 1, Beňovského 10, Bagarova 8, Saratovská 14, Saratovská 5, 7, Studenohorská 29, Tupolevova 22, Markova 11, Hálova 18, Fedinova 16, Kopčianska 78, Romanova 44, Šustekova 11, Beňadická 34, Znievska 8, Budatínska 41, Holíčska 17, Topolčianska 8 vlastníkom bytov
 24. 20. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží
 25. 20a. Návrh na vypracovanie Stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k výstavbe novej nemocnice v Bratislave
 26. 21. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 27. 22. Interpelácie
 28. 23. Rôzne
 29. 24. Informačné materiály:
 30. 24a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 31. 24b. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 32. 24c. Informácia o aktuálnom stave procesu uplatnenia predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave
 33. 24d. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Velehradská 30, Staré záhrady 12, Čiližská 1, Hubeného 4, 6, 8, Hálova 20, Vavilovova 26, Romanova 4, Holíčska 20 vlastníkom bytov
 34. 24e. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov
 35. 24f. Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Rezedová 3, Kopčianska 86
 36. 24g. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných hlavným mestom SR Bratislavou a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavou
 37. 24h. Informácia o plnení opatrení k zisteným nedostatkom kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z, o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov vo vybraných príspevkových a rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy a na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislavy
 38. 24i. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014
 39. 24j. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2015

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Vystúpenie občanov je o 16.00 h

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 26.02.2015 08:41
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 18 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 8 Ján Budaj , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Hlasovanie č. 2: 26.02.2015 08:42
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Roman Weinštuk
Za: 27 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ján Hrčka
Hlasovanie č. 3: 26.02.2015 08:43
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 10a

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Za: 24 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 26.02.2015 08:51
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 13a-vlajka pre Tibet

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 30 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ľudmila Farkašovská , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 26.02.2015 09:09
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 20a - nová nemocnica

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Marta Černá , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský
Za: 28 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 26.02.2015 09:10
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 20b - Sad Janka Kráľa

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Pavol Bulla , Marta Černá , Peter Hochschorner , Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 18 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Vladimír Bajan
Zdržali sa: 20 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 7: 26.02.2015 09:11
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 2a - Garáže na hrade

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Marta Černá , Peter Hochschorner , Martin Kuruc
Za: 34 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 8: 26.02.2015 09:11
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 12a - Ústna informácia nosného systému MHD

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Marta Černá , Peter Hochschorner
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 26.02.2015 09:12
03. Program rokovania

Zaradenie bodov 1,13 .....osobitne

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Marta Černá , Peter Hochschorner
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 26.02.2015 09:13
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 9

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Martin Kuruc
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 26.02.2015 09:14
03. Program rokovania

Hlasovanie o programe ako celku so zmenami

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Marta Černá , Peter Hochschorner
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 26.02.2015 09:32
2. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia MsZ mesta Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Soňa Svoreňová
Za: 38 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 26.02.2015 10:04
2a. Riešenie výstavby podzemných garáži na severnej terase NKP

Návrh p. Svoreňovej

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 26.02.2015 10:05
2a. Riešenie výstavby podzemných garáži na severnej terase NKP
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Za: 33 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 26.02.2015 10:07
3. Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, s.r.o - ambulanciu všeobecného lekára ako prípad hodný os.zreteľa
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Za: 39 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 26.02.2015 10:11
4. Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač na prípravu stravy ako prípad hodný os. zreteľa

Návrh p. Olekšáka

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Marta Černá , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Lucia Štasselová
Zdržali sa: 11 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 26.02.2015 10:12
4. Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač na prípravu stravy ako prípad hodný os. zreteľa
Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Pavol Bulla , Marta Černá , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík
Za: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ignác Kolek , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 3 Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec
Hlasovanie č. 18: 26.02.2015 10:52
5. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi

Návrh p. Greksa - ukončenie diskusie

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Martin Chren , Oliver Kríž , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Za: 26 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 2 Ondrej Dostál , Ján Hrčka
Zdržali sa: 4 Ján Budaj , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 26.02.2015 10:54
5. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi

Návrh p.Kaliského a p. Buocika

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Peter Hochschorner , Martin Chren , Oliver Kríž , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 20 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 4 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 9 Dana Čahojová , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 26.02.2015 10:55
5. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Peter Hochschorner , Martin Chren , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Buocik , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Oliver Kríž
Hlasovanie č. 21: 26.02.2015 11:51
6. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o.
Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Pavol Bulla , Marta Černá , Peter Hanulík , Peter Hochschorner
Za: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 22: 26.02.2015 11:53
7. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Hlasovanie o alternatíve 1

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Pavol Bulla , Marta Černá , Peter Hochschorner
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 23: 26.02.2015 13:17
8. Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov a stavby vo vlastníctve mesta Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Návrh p. Drozda

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Pavol Bulla , Marta Černá , Peter Hochschorner
Za: 14 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 26.02.2015 13:18
8. Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov a stavby vo vlastníctve mesta Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Pavol Bulla , Marta Černá , Peter Hochschorner , Elena Pätoprstá
Za: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 2 Ondrej Dostál , Ignác Kolek
Zdržali sa: 7 Dana Čahojová , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 26.02.2015 14:22
9. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh p. Černého

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc
Za: 24 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 14 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 26.02.2015 14:23
9. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc
Za: 37 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Kimerlingová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 26.02.2015 14:58
10. Návrh na voľbu členov komisií MsZ mesta Bratislavy z radov občanov
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 39 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 26.02.2015 15:08
11. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra mesta Bratislavy a jeho útvaru za rok 2014
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Vladimír Bajan , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Peter Pilinský , Lucia Štasselová
Za: 35 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 26.02.2015 15:22
10a. Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 32 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 26.02.2015 15:38
12. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 ­ 2013 a Operačného programu Doprava 2014 ­ 2020
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 34 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 26.02.2015 15:53
12a. Ústna informácia o výstavbe nosného systému MHD
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Martin Kuruc , Richard Mikulec
Za: 37 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 26.02.2015 15:59
13a. Návrh na pripojenie sa hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík
Za: 37 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 1 Lucia Štasselová
Hlasovanie č. 33: 26.02.2015 16:53
13. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

návrh p. Kríža

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Marta Černá , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Jozef Uhler
Za: 33 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 26.02.2015 16:54
13. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

1. časť

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Vladimír Bajan , Marta Černá , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Jozef Uhler
Za: 35 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 26.02.2015 17:33
14. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

Návrh p. Borguľu

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 22 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 2 Ján Budaj , Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 13 Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 36: 26.02.2015 17:34
14. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

Návrh p. Kaliského

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Richard Mikulec
Za: 19 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 2 Milan Černý , Marian Greksa
Zdržali sa: 18 Martin Borguľa , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 1 Tomáš Korček
Hlasovanie č. 37: 26.02.2015 17:35
14. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Vladimír Bajan , Marta Černá , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Dana Čahojová , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 1 Jarmila Tvrdá
Hlasovanie č. 38: 26.02.2015 17:46
15. Návrh na neschválenie vybratého účastníka OVS a zrušenie OVS na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Rastislav Žitný
Za: 20 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Martin Borguľa , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 26.02.2015 18:03
16. Návrh na schválenie vybratého účastníka OVS na prevod pozemkov v k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Za: 22 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 40: 26.02.2015 18:06
17. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Za: 30 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 26.02.2015 18:07
18. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy MČ Bratislava-Vajnory
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová
Za: 31 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 26.02.2015 18:08
19. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, ........................, Topolčianska 8 vlastníkom bytov
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová
Za: 31 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 26.02.2015 18:09
20. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský
Za: 32 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Buocik
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 26.02.2015 18:32
20a. Návrh na vypracovanie Stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k výstavbe novej nemocnice v Bratislave
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová
Za: 32 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 26.02.2015 18:33
21. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov MsZ mesta Bratislavy
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 30 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. 0. Informácia o práci s elektronickými materiálmi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 2. 2. 1. Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 3. 3. 2. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015
 4. 4. Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, s.r.o - ambulanciu všeobecného lekára ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač na prípravu stravy ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi
 7. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave
 9. 9. Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 11. 11. Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov
 12. 12. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2014
 13. 13. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020
 14. 14. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica
 17. 17. Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta
 18. 18. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave
 19. 19. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory
 20. 20. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, Kupeckého 17, Trenčianska 50, Trenčianska 64, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Rezedová 4, Mesačná 7, Lotyšská 6, Estónska 26, Hubeného 4, 6, 8, Veternicova 1, Beňovského 10, Bagarova 8, Saratovská 14, Saratovská 5, 7, Studenohorská 29, Tupolevova 22, Markova 11, Hálova 18, Fedinova 16, Kopčianska 78, Romanova 44, Šustekova 11, Beňadická 34, Znievska 8, Budatínska 41, Holíčska 17, Topolčianska 8 vlastníkom bytov
 21. 21. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží
 22. 22. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 23. 23. Interpelácie
 24. 24. Rôzne
 25. 25. Informačné materiály:
 26. 25a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 25b. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 28. 25c. Informácia o aktuálnom stave procesu uplatnenia predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave
 29. 25d. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Velehradská 30, Staré záhrady 12, Čiližská 1, Hubeného 4, 6, 8, Hálova 20, Vavilovova 26, Romanova 4, Holíčska 20 vlastníkom bytov
 30. 25e. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov
 31. 25f. Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Rezedová 3, Kopčianska 86
 32. 25g. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných hlavným mestom SR Bratislavou a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavou
 33. 25h. Informácia o plnení opatrení k zisteným nedostatkom kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z, o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov vo vybraných príspevkových a rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy a na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislavy
 34. 25i. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014
 35. 25j. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2015