Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.04.2015 o 17:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa bude konať po skončení pokračujúceho

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.3.2015, ktoré začína o 14.00 h

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017
  2. 2. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 09.04.2015 18:14
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Milan Černý , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 36 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Slavomír Drozd
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 09.04.2015 18:15
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Milan Vetrák
Za: 40 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 09.04.2015 18:17
03. Program rokovania
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Milan Vetrák
Za: 40 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 09.04.2015 20:20
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Návrh p. Černého

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Radovan Jenčík
Za: 41 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 09.04.2015 20:21
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Návrh p. Černého - doplnenie bodu C

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Katarína Augustinič , Marta Černá , Radovan Jenčík , Jarmila Tvrdá
Za: 41 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 09.04.2015 20:27
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Uznesenie so schválenými zmenami

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Rastislav Žitný
Za: 20 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Jozef Uhler
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 14 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Hlasovanie č. 7: 09.04.2015 20:28
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Uznesenie so schválenými zmenami

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Katarína Augustinič , Marta Černá , Radovan Jenčík
Za: 41 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 8: 09.04.2015 20:46
2. Percentuálne podiely MČ a návrh na určenie príspevku malým MČ podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Marta Černá , Slavomír Drozd , Milan Jambor , Radovan Jenčík
Za: 33 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Vladimír Bajan
Zdržali sa: 6 Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa bude konať po skončení pokračujúceho

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.3.2015, ktoré začína o 14.00 h

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017
    Materiály   Prevziať všetky
  2. 2. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  3. 3. Rôzne