Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.04.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2015 a predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínmi plnenia k 31. 3. 2015 a k 30. 4. 2015 a predĺženie termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom splnenia k 1. 5. a k 31. 5. 2015 a určenie termínu na splnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 2. 1a. Návrh na zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26. 3. 2015, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014 o výške členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015
 3. 4. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017
 4. 5. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 5. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT – SLIAČSKA s.r.o. so sídlom v Bratislave
 6. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave
 7. 2. Voľba mestského kontrolóra
 8. 2a. Vyhlásenie poslaneckého zboru hlavného mesta SR Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade
 9. 7a. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku parc. č. 2962/1, k. ú. Dúbravka, multifunkčné ihrisko, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 10. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi
 11. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave
 12. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave
 13. 12. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5081/318, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Pribiša a Alžbety Pribišovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 14. 13. Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014
 15. 14. Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch
 16. 15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 17. 16. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
 18. 20. Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci
 19. 21. Petícia o podpore projektu Renviro
 20. 33. Informačné materiály:
 21. 33a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 22. 33b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 23. 33c. Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
 24. 33d. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu
 25. 33e. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mierová 22, Martinčeková 8, Nezábudková 36, Korytnická 1, Pri kríži 32, 34, 36, Studenohorská 27, Studenohorská 41, Holíčska 23, Vígľašská 9 vlastníkom bytov
 26. 33f. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 – Materiál bude doručený v náhradnom termíne
 27. 33g. Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 33h. Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. apríla 2015
 29. 33i. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2015

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Vystúpenie občanov je o 16.00 h

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 30.04.2015 08:55
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Marta Černá , Slavomír Drozd , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá
Za: 34 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Radovan Jenčík
Hlasovanie č. 2: 30.04.2015 08:56
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec
Za: 35 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 30.04.2015 09:28
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 1.

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Ján Hrčka , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 30.04.2015 09:28
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 18.

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Ján Hrčka , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Pilinský
Hlasovanie č. 5: 30.04.2015 09:29
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 19.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 30.04.2015 09:29
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 22.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ján Budaj , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 30.04.2015 09:30
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 23.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 30.04.2015 09:31
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 25.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Marta Černá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 30.04.2015 09:31
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 26.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 30.04.2015 09:32
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 30.

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 30.04.2015 09:32
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 2.

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 30.04.2015 09:33
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 26a.

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 30.04.2015 09:33
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 4.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 30.04.2015 09:34
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 5.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Ján Buocik , Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 30.04.2015 09:34
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 13.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 30.04.2015 09:35
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 14.

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 30.04.2015 09:36
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 16.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský
Za: 25 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Radovan Jenčík , Jozef Uhler
Hlasovanie č. 18: 30.04.2015 09:36
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 17.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský
Za: 23 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 2 Martin Chren , Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 19: 30.04.2015 09:37
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 20.

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 30.04.2015 09:37
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 21.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Milan Jambor , Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 30.04.2015 09:38
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 24.

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 30.04.2015 09:38
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 28.

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Martin Kuruc , Richard Mikulec
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 30.04.2015 09:39
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 29.

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 45 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 30.04.2015 09:40
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 7a - p. Zaťovičová

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 45 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 30.04.2015 09:40
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 1a - p. Svoreňová

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 45 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 30.04.2015 09:41
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 1b - p. Černá

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Katarína Augustinič , Martin Chren , Milan Jambor
Za: 21 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 9 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 11 Ján Buocik , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 27: 30.04.2015 09:41
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 2a - p. Štasselová

Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Katarína Augustinič
Za: 35 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 3 Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Richard Mikulec
Hlasovanie č. 28: 30.04.2015 09:42
03. Program rokovania

Hlasovanie o programe ako celoko so zmenami

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Katarína Augustinič , Milan Černý , Milan Jambor
Za: 40 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Peter Hanulík , Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 30.04.2015 09:44
1. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy......
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Katarína Augustinič , Milan Černý , Tomáš Korček , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Za: 37 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Martin Kuruc
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 30: 30.04.2015 09:48
1a Návrh na zmenu uznesenia č. 67/2015 zo dňa 26.3.2015
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Juraj Káčer , Tomáš Korček
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Nehlasovali: 1 Elena Pätoprstá
Hlasovanie č. 31: 30.04.2015 09:55
4. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu mesta Bratislavy na roky 2015-2017
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Ján Buocik , Marian Greksa , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová
Za: 36 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 30.04.2015 09:56
5. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely MČ a návrh na určenie príspevku malým MČ podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marian Greksa , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Iveta Plšeková
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Buocik
Nehlasovali: 1 Oliver Kríž
Hlasovanie č. 33: 30.04.2015 09:57
6. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT ­ SLIAČSKA s.r.o. so sídlom v Bratislave
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marian Greksa , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Iveta Plšeková
Za: 32 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ján Budaj , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Elena Pätoprstá
Hlasovanie č. 34: 30.04.2015 10:08
7. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s.
Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Ľudmila Farkašovská , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček
Za: 27 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 13 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 30.04.2015 10:44
2. Voľba mestského kontrolóra

Hlasovanie o zložení volebnej komisie

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Slavomír Drozd , Peter Hanulík
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 30.04.2015 11:57
2. Voľba mestského kontrolóra
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Katarína Šimončičová
Za: 35 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 30.04.2015 12:43
2a. Vyhlásenie poslancov k výstavbe garáži na Bratislavskom hrade
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 33 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 30.04.2015 14:00
2a. Vyhlásenie poslancov k výstavbe garáži na Bratislavskom hrade

Prezentačné hlasovanie

Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 17 Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Milan Jambor , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 2 Ondrej Dostál , Marian Greksa
Zdržali sa: 4 Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ján Mrva
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 39: 30.04.2015 14:06
7a. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, multifunkčné ihrisko, do správy MČ Bratislava-Dúbravka
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá
Za: 32 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 30.04.2015 14:08
8. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa ­ nájom častí pozemkov v k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 30.04.2015 14:19
10. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o.
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 42: 30.04.2015 14:22
11. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nehnuteľnosti ­ časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 43: 30.04.2015 14:26
12. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 5081/318, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Pribiša a Alžbety Pribišovej, ako prípadu hodného os. zreteľa

Hlasovanie o alternatíve č. 2

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá
Za: 29 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Viera Kimerlingová , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 30.04.2015 15:10
13. Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 27 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Branislav Kaliský , Oliver Kríž
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 30.04.2015 15:15
14. Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Martin Chren , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 26 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Branislav Kaliský , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 30.04.2015 15:23
15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 29 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 30.04.2015 16:19
16. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

Návrh p. Mrvu

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Marta Černá , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 3 Ondrej Dostál , Ignác Kolek , Milan Vetrák
Zdržali sa: 7 Ján Budaj , Dana Čahojová , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 30.04.2015 17:20
20. Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

zmena navrhovej komisie

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Marta Černá , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 30.04.2015 17:21
20. Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

Návrh p. Šimončičovej

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Marta Černá , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 30 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 30.04.2015 17:22
20. Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

časť a

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Marta Černá , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 33 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 30.04.2015 17:23
20. Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

zmena programu

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 21 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 2 Ondrej Dostál , Viera Kimerlingová
Zdržali sa: 5 Ján Budaj , Gábor Grendel , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 30.04.2015 19:56
21. Petícia o podpore projektu Renviro

Návrh p. Kuruca

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 19 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler
Proti: 1 Iveta Plšeková
Zdržali sa: 10 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 30.04.2015 19:57
21. Petícia o podpore projektu Renviro
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 26 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ján Buocik , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 54: 30.04.2015 19:57
21. Petícia o podpore projektu Renviro

Návrh p. Hrčku

Prítomní: 21
Neprítomní: 24 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 7 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Marian Greksa , Martin Chren , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Gabriela Ferenčáková , Radoslav Olekšák
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2015 a predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínmi plnenia k 31. 3. 2015 a k 30. 4. 2015 a predĺženie termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom splnenia k 1. 5. a k 31. 5. 2015 a určenie termínu na splnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 2. 2. Voľba mestského kontrolóra (bod bude prerokovaný o 10:00 h)
 3. 3. Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť
 4. 4. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015: Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017
 5. 5. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 101/2015 zo dňa 9.4.2015: Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 6. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22069/1, spoločnosti SLOVUNIT – SLIAČSKA s.r.o. so sídlom v Bratislave
 7. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1640/1 a parc. č. 1646/1, Ing. Zoltánovi Richterovi
 9. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5485/5, pre Občianske združenie Na hrane so sídlom v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 na pozemku parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka, LV 847, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave
 12. 12. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5081/318, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Pribiša a Alžbety Pribišovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 13. 13. Informácia o stave riešenia obstarávania náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch 31.12.2014
 14. 14. Informácia o postupe pri obstarávaní náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z. pre nájomcov bytov v reštituovaných domoch
 15. 15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 17. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 18. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020
  Materiály   Prevziať všetky
 19. 19. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
  Materiály   Prevziať všetky
 20. 20. Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 21. 21. Petícia o podpore projektu Renviro (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 22. 22. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 23. 23. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 24. 24. Informácia o vyjadrení generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., k predloženiu analýzy k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
 25. 25. Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s.
  Materiály   Prevziať všetky
 26. 26. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. dňa 12. mája 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 27. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, stavbe súp. č. 669 – bytový dom na parc. č. 9711/1 v podiele 1/8 a pozemku parc. č. 9711/1 v podiele 1/8, Trenčianska č. 3
 28. 28. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nezábudková 54, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Fedinova 8, Mlynarovičova 9, Haanova 48, Znievska 10, Gercenova 8H vlastníkom bytov
 29. 29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadnej garáži na ulici Hany Meličkovej vlastníkovi garáže
 30. 30. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 31. 31. Interpelácie
 32. 32. Rôzne
 33. 33. Informačné materiály:
 34. 33a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 35. 33b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 36. 33c. Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
 37. 33d. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu
 38. 33e. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mierová 22, Martinčeková 8, Nezábudková 36, Korytnická 1, Pri kríži 32, 34, 36, Studenohorská 27, Studenohorská 41, Holíčska 23, Vígľašská 9 vlastníkom bytov
 39. 33f. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 – Materiál bude doručený v náhradnom termíne
 40. 33g. Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 41. 33h. Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. apríla 2015
 42. 33i. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2015