Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.05.2015 o 16:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

zo dňa 30. 4. 2015.

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 23. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat
 2. 18. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020
 3. 19. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 4. 24. Informácia o vyjadrení generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., k predloženiu analýzy k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
 5. 26. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.
 6. 26a. Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť
 7. 28. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nezábudková 54, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Fedinova 8, Mlynarovičova 9, Haanova 48, Znievska 10, Gercenova 8H, vlastníkom bytov
 8. 29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadnej garáži na ulici Hany Meličkovej, vlastníkovi garáže
 9. 30. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 10. 31. Interpelácie
 11. 32. Rôzne

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Vystúpenie občanov je o 16.00 h

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 27.05.2015 16:51
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Katarína Šimončičová
Hlasovanie č. 2: 27.05.2015 16:54
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 26a za bodom 23

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá
Za: 0
Proti: 2 Marian Greksa , Ignác Kolek
Zdržali sa: 36 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 27.05.2015 18:39
22. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

Návrh p. Jambora

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský
Za: 7 Ján Buocik , Milan Černý , Milan Jambor , Juraj Káčer , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 10 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Zdržali sa: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 4: 27.05.2015 18:40
22. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Peter Pilinský
Za: 13 Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 27.05.2015 18:54
23. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

Návrh p. Buocika

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 32 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 27.05.2015 18:55
23. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

Návrh p. Buocika

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Za: 30 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 27.05.2015 18:56
23. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

Pôvodný návrh so schvál. zmenou

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 29 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Viera Kimerlingová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 27.05.2015 18:58
18 Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 ­ 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 ­ 2020
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 30 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 27.05.2015 19:15
19 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský
Za: 33 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 27.05.2015 19:46
24 Informácia o vyjadrení generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., k predloženiu analýzy k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Za: 29 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Dana Čahojová , Ignác Kolek , Oliver Kríž
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 27.05.2015 19:47
24 Informácia o vyjadrení generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., k predloženiu analýzy k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie ako celok a informáciu riaditeľa BVS beremie na vedomie

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Za: 33 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 27.05.2015 20:32
26 Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. dňa 12. mája 2015
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Peter Pilinský
Za: 33 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 27.05.2015 22:24
26a Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť

Procedurálny návrh p. Uhlera

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský
Za: 12 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Gábor Grendel , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 5 Ján Budaj , Marian Greksa , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 19 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 27.05.2015 22:25
26a Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť

Pozmeňujúci návrh klubov poslancov

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský
Za: 26 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Ján Buocik , Milan Černý , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 27.05.2015 22:26
26a Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť

Doplňujúci návrh uznesenia p. Černého

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský
Za: 8 Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Juraj Káčer , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 28 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 27.05.2015 22:28
26a Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť

Pôvodný návrh uznesenia

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský
Za: 28 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Ján Buocik , Milan Černý , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 17: 27.05.2015 22:29
28 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nezábudková 54, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Fedinova 8, Mlynarovičova 9, Haanova 48, Znievska 10, Gercenova 8H vlastníkom bytov
Prítomní: 3
Neprítomní: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 1 Viera Kimerlingová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Káčer
Nehlasovali: 1 Martin Kuruc
Hlasovanie č. 18: 27.05.2015 22:31
28 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nezábudková 54, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Fedinova 8, Mlynarovičova 9, Haanova 48, Znievska 10, Gercenova 8H vlastníkom bytov
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 27.05.2015 22:32
29 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadnej garáži na ulici Hany Meličkovej vlastníkovi garáže
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský
Za: 25 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Ján Budaj , Ján Buocik , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 27.05.2015 22:33
30 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský
Za: 32 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0

Pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

zo dňa 30. 4. 2015.

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Informácia o vyjadrení generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., k predloženiu analýzy k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
 6. 6. Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s.
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. dňa 12. mája 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. a. Zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých je jediným akcionárom alebo spoločníkom a v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť
 9. 9. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, stavbe súp. č. 669 – bytový dom na parc. č. 9711/1 v podiele 1/8 a pozemku parc. č. 9711/1 v podiele 1/8, Trenčianska č. 3
 10. 10. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nezábudková 54, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Fedinova 8, Mlynarovičova 9, Haanova 48, Znievska 10, Gercenova 8H vlastníkom bytov
 11. 11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadnej garáži na ulici Hany Meličkovej vlastníkovi garáže
 12. 12. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Rôzne