Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 18. Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 organizácii MARIANUM, predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/12 podľa GP č. 30029/2015, Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa a na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, parc. č. 1235/11 do správy organizácii MARIANUM
 2. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 5. 2015
 3. 1a. Návrh na prijatie pravidiel podpory kandidatúry na kongresové podujatia
 4. 1b. Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v hlavnom meste SR Bratislave
 5. 2. Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09. 04. 2015
 6. 2a. Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 7. 44. Návrh na zmenu čl. 5 ods. 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 8. 2b. Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (IROP a OPII) v súvislosti s 3. etapou BID
 9. 17a. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s financovaním vypracovania urbanistických štúdií
 10. 17. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 11. 3. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 22. júna 2015
 12. 19. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súpis. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 13. 20. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 254,90 m2 v stavbe súpis. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 14. 21. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 97,80 m2 v stavbe súpis. č. 1183 na pozemku parc. č. 2879 na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 15. 22. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 16. 23. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 17. 24. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 18. 25. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 19. 26. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m2 v stavbe súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 20. 27. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 21. 28. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemkoch parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 22. 29. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 23. 30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15476/12, Rákosová – Senná ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 24. 31. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
 25. 32. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
 26. 40. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 30, Sputniková 33, Košická 45, Ľuda Zúbka 4, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, 34, 36, Fedákova 34, 36, Holíčska 23, Osuského 30, Romanova 44B, Holíčska 5, Papraďova 3 vlastníkom bytov
 27. 3a. Opätovné vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade
 28. 3b. Riešenie situácie ohľadne objektu Ekoiuventy na Búdkovej ceste
 29. 44. Informačné materiály:
 30. 44a. a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 31. 44b. b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 32. 44c. c) Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 33. 44d. d) Informácia o pridelených bytoch za obdobie I. štvrťroka 2015
 34. 44e. e) Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava za I. štvrťrok 2015
 35. 44f. f) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2015
  Materiály   Prevziať všetky

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Vystúpenie občanov je o 16.00 h

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 28.05.2015 08:48
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 28.05.2015 08:50
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 28.05.2015 08:53
03. Program rokovania

Zaradenie bodu čerpania fondov

Prítomní: 21
Neprítomní: 24 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 4: 28.05.2015 08:55
03. Program rokovania

Zaradenie bodu - čerpanie fondov

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 5: 28.05.2015 08:57
03. Program rokovania

Zaradenie bodov - 1a a 1b p. Svoreňovej

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Roman Weinštuk
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 6: 28.05.2015 09:12
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 35a - p. Vetrák

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 14 Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 4 Vladimír Bajan , Marta Černá , Marian Greksa , Rastislav Žitný
Zdržali sa: 14 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Martin Chren , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 28.05.2015 09:13
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 35b - p. Vetrák

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 17 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 2 Vladimír Bajan , Marta Černá
Zdržali sa: 14 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 28.05.2015 09:13
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 35c- p. Vetrák

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 11 Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 4 Vladimír Bajan , Marta Černá , Marian Greksa , Peter Hanulík
Zdržali sa: 19 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Martin Chren , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 28.05.2015 09:20
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 7

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 6 Pavol Bulla , Milan Černý , Milan Jambor , Juraj Káčer , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová
Proti: 4 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 26 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 10: 28.05.2015 09:20
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 18

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Ján Buocik , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Roman Weinštuk
Za: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 4 Dana Čahojová , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 9 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Jozef Uhler
Hlasovanie č. 11: 28.05.2015 09:21
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 14

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Milan Černý , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ján Hrčka
Zdržali sa: 20 Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 28.05.2015 09:23
03. Program rokovania

Hlasovanie o bode 18 -r okovanie o 11 hodine

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Ján Buocik , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 28.05.2015 09:38
03. Program rokovania

Návrh p. Pilinského o zaradení nového bodu 7

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Buocik , Milan Černý , Marian Greksa , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 3 Ondrej Dostál , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 22 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 28.05.2015 09:43
03. Program rokovania

Návrh p. Borguľu o zaradení nového bodu 2a

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Zdenka Zaťovičová
Za: 38 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 28.05.2015 09:45
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 3a - p. Mrva

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 36 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 28.05.2015 09:49
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 3b - p. Kaliský

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Ján Buocik , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 36 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 28.05.2015 09:55
03. Program rokovania

vyradenie bodu č. 6

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Zdenka Zaťovičová
Za: 26 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 18: 28.05.2015 09:57
03. Program rokovania

Opätovné zaradenie bodu č. 14

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 25 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Marta Černá
Hlasovanie č. 19: 28.05.2015 09:59
03. Program rokovania

Návrh p. Kaliského

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Ján Buocik , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Ján Mrva , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Pavol Bulla , Milan Černý , Juraj Káčer , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 20: 28.05.2015 10:02
03. Program rokovania

Hlasovanie o vyradení bodov č. 9 a č. 10 - p. Budaj

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Ján Buocik , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 1 Iveta Plšeková
Zdržali sa: 3 Milan Černý , Juraj Káčer , Jozef Uhler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 28.05.2015 10:09
03. Program rokovania

návrh p. Hrčku o zaradení bodu 44- zmena rok. poriadku

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Pavol Bulla , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Izabella Jégh , Tomáš Korček
Za: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 4 Juraj Káčer , Peter Pilinský , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Zdržali sa: 10 Marta Černá , Milan Černý , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 28.05.2015 10:20
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 1

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Jozef Uhler
Za: 35 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 23: 28.05.2015 10:20
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 3

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Jozef Uhler
Za: 34 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 24: 28.05.2015 10:21
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 15

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Jozef Uhler
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 28.05.2015 10:22
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 41

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Jozef Uhler
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 28.05.2015 10:22
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaradení bodu 17

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Iveta Plšeková , Jozef Uhler
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 28.05.2015 10:23
03. Program rokovania

Hlasovanie o programe ako celku so schválenými zmenami

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler
Za: 34 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Dana Čahojová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 28.05.2015 12:07
18. Návrh na odňatie správy pozemku v k. ú. Vrakuňa, organizácii MARIANUM, predaj pozemku v k. ú. Vrakuňa, Slovenskej republike ­ MV SR, ako prípadu hodného os. zreteľa a na zverenie pozemkov v k. ú. Vrakuňa, do správy organizácii MARIANUM

Návrh na ukončenie diskusie

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Jarmila Tvrdá
Za: 25 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 7 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 8 Dana Čahojová , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 28.05.2015 12:13
18. Návrh na odňatie správy pozemku v k. ú. Vrakuňa, organizácii MARIANUM, predaj pozemku v k. ú. Vrakuňa, Slovenskej republike ­ MV SR, ako prípadu hodného os. zreteľa a na zverenie pozemkov v k. ú. Vrakuňa, do správy organizácii MARIANUM

Návrh p. Pilinského a p. Žitného

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Za: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Budaj , Peter Hochschorner , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 3 Marta Černá , Ján Hrčka , Roman Weinštuk
Hlasovanie č. 30: 28.05.2015 12:17
18. Návrh na odňatie správy pozemku v k. ú. Vrakuňa, organizácii MARIANUM, predaj pozemku v k. ú. Vrakuňa, Slovenskej republike ­ MV SR, ako prípadu hodného os. zreteľa a na zverenie pozemkov v k. ú. Vrakuňa, do správy organizácii MARIANUM

Návrh p. Kaliského

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Tomáš Korček
Za: 20 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 20 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Marta Černá , Roman Weinštuk
Hlasovanie č. 31: 28.05.2015 12:21
1. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 30. 4. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 28. 5. 2015
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 25 Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Marta Černá , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 28.05.2015 12:33
1a Návrh na prijatie pravidiel podpory kandidatúry na kongresové podujatia
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 24 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ignác Kolek , Ján Mrva , Jozef Uhler
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 33: 28.05.2015 12:51
1b Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v Bratislave

Návrh p. Štasselovej

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Za: 29 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ján Buocik , Ignác Kolek
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 34: 28.05.2015 12:52
1b Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v Bratislave
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 30 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 28.05.2015 12:54
2. Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu mesta Bratislavy na rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ mesta Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09. 04. 2015
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Rastislav Žitný
Za: 33 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 28.05.2015 14:44
2a Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia mesta Bratislavy na zasadnutia MsZ mesta Bratislavy

Prezenčné hlasovanie

Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 14 Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 3 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 6 Pavol Bulla , Milan Černý , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 37: 28.05.2015 14:47
2a Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia mesta Bratislavy na zasadnutia MsZ mesta Bratislavy

Návrh p. Kuruca

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 26 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Milan Jambor , Jozef Uhler
Nehlasovali: 2 Ignác Kolek , Katarína Šimončičová
Hlasovanie č. 38: 28.05.2015 14:48
2a Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia mesta Bratislavy na zasadnutia MsZ mesta Bratislavy

Návrh p. Budaja

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ján Buocik , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 2 Ján Hrčka , Milan Jambor
Hlasovanie č. 39: 28.05.2015 14:51
2a Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia mesta Bratislavy na zasadnutia MsZ mesta Bratislavy

Návrh p. Buocika

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 28.05.2015 14:53
2a Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia mesta Bratislavy na zasadnutia MsZ mesta Bratislavy

návrh p. Borguľu

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 28.05.2015 15:33
44. Návrh zmeny rokovacieho poriadku

Návrh p. Pilinského o ukončení diskusie

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 17 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 9 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Zdržali sa: 7 Martin Borguľa , Dana Čahojová , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Ignác Kolek , Martin Kuruc
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 28.05.2015 15:38
44. Návrh zmeny rokovacieho poriadku

Návrh p. Farkašovskej

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 26 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 1 Pavol Bulla
Zdržali sa: 6 Ján Buocik , Milan Černý , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 28.05.2015 15:40
44. Návrh zmeny rokovacieho poriadku

časť 1

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 24 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 1 Peter Pilinský
Zdržali sa: 7 Ján Buocik , Milan Černý , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 44: 28.05.2015 15:41
44. Návrh zmeny rokovacieho poriadku

časť 2

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 24 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 2 Ján Buocik , Peter Pilinský
Zdržali sa: 7 Pavol Bulla , Milan Černý , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 28.05.2015 16:16
Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (IROP OPII) v súvislosti s 3. etapou BID

Návrh p. Augustinič

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Za: 27 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 28.05.2015 16:20
Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (IROP OPII) v súvislosti s 3. etapou BID
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 28.05.2015 17:11
17a Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bratislavy na rok 2015 - urbanistické štúdie

prezenčné hlasovanie

Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Za: 16 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 3 Ján Buocik , Ondrej Dostál , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 5 Martin Borguľa , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Ján Mrva , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 3 Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský
Hlasovanie č. 48: 28.05.2015 17:50
17a Návrh na zmenu rozpočtu mesta Bratislavy na rok 2015 - urbanistické štúdie
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Za: 23 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ján Buocik , Milan Černý , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 3 Ján Hrčka , Radoslav Olekšák , Jozef Uhler
Hlasovanie č. 49: 28.05.2015 18:12
17. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

Návrh na prerušenie diskusie

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Zdenka Zaťovičová
Za: 15 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Marian Greksa , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 10 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Zdržali sa: 5 Dana Čahojová , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 28.05.2015 18:45
17. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

Návrh na ukončenie diskusie

Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 15 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Proti: 6 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 5 Dana Čahojová , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 28.05.2015 19:04
17. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

so smenami navrhnutými p. Dostálom a p. Šimončičovej

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec
Za: 13 Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Jozef Uhler
Nehlasovali: 18 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Hlasovanie č. 52: 28.05.2015 19:05
17. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

hlasovanie o časti A

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček
Za: 17 Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ján Budaj
Zdržali sa: 4 Dana Čahojová , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Hlasovanie č. 53: 28.05.2015 19:06
17. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

hlasovanie o časti B

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 20 Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Branislav Kaliský
Nehlasovali: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Hlasovanie č. 54: 28.05.2015 19:26
3. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 22. júna 2015

zmena programu

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová
Za: 30 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 1 Ján Budaj
Hlasovanie č. 55: 28.05.2015 19:28
3. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 22. júna 2015

MsZ berie informáciu na vedomie

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 28 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 1 Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 56: 28.05.2015 19:30
19. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súpis. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v k. ú. Nové Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Radoslav Olekšák , Zdenka Zaťovičová
Za: 30 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 57: 28.05.2015 19:31
20. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 254,90 m2 v stavbe súpis. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v k. ú. Nové Mesto formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 58: 28.05.2015 19:32
21. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 97,80 m2 v stavbe súpis. č. 1183 na Bagarovej 20 v k. ú. Dúbravka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 59: 28.05.2015 19:32
22. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na Hany Meličkovej 11A v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 60: 28.05.2015 19:33
23. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 61: 28.05.2015 19:33
24. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na Jurigovom námestí 1 v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 32 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 62: 28.05.2015 19:34
25. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súpis. č. 3175 na Pribišovej 8 v k. ú. Karlova Ves formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 63: 28.05.2015 19:34
26. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m2 v stavbe súpis. č. 3038 na Jasovskej 1 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 30 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 64: 28.05.2015 19:35
27. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na Jasovskej 2 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 30 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 65: 28.05.2015 19:35
28. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na Jasovskej 4 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Za: 30 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 66: 28.05.2015 19:36
29. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v k. ú. Petržalka formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 29 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 67: 28.05.2015 19:36
30. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15476/12, Rákosová ­ Senná ul., formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 25 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ľudmila Farkašovská , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 68: 28.05.2015 19:37
31. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 22 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 69: 28.05.2015 19:38
32. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou OVS a schválenie podmienok OVS formou vyhlásenia OVS s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 22 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 70: 28.05.2015 19:38
40. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 30, Sputniková 33, ............... Papraďova 3 vlastníkom bytov
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 29 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 71: 28.05.2015 19:52
3a Opätovné vyhlásenie poslancov MsZ mesta Bratislavy k výstavbe garáží na Bratislavskom hrade
Prítomní: 24
Neprítomní: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 23 Ján Budaj , Pavol Bulla , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 72: 28.05.2015 19:56
3b Riešenie situácie ohľadom objektu Ekoiuventy na Búdkovej ceste
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 25 Ján Budaj , Pavol Bulla , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 5. 2015
 2. 2. Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09. 04. 2015
 3. 3. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 22. júna 2015
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1222/3, parc. č. 1240/213, parc. č. 22218/11, parc. č. 3184/2, parc. č. 1222/8 spoločnosti Ružinovská 1 s.r.o., so sídlom v Bratislave
 5. 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 6. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 6701/1 spoločnosti BERGAMON, a.s. so sídlom v Bratislave
 7. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7 spoločnosti RETKINS s.r.o., so sídlom v Bratislave
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o. so sídlom v Bratislave
 9. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 11. 11. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 13. 13. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 14. Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave
 15. 15. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
 17. 17. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 18. 18. Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 organizácii MARIANUM, predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/12 podľa GP č. 30029/2015, Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa a na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, parc. č. 1235/11 do správy organizácii MARIANUM
 19. 19. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súpis. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 20. 20. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 254,90 m2 v stavbe súpis. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 21. 21. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 97,80 m2 v stavbe súpis. č. 1183 na pozemku parc. č. 2879 na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 22. 22. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 23. 23. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 24. 24. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 25. 25. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 26. 26. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m2 v stavbe súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 27. 27. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 28. 28. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemkoch parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 29. 29. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 30. 30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15476/12, Rákosová – Senná ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 31. 31. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
 32. 32. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie
 33. 33. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/103, Jiráskova – Pajštúnska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej
 34. 34. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/30 a parc. č. 4723/2, Záporožská ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 35. 35. Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
 36. 36. Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves
 37. 37. Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 38. 38. Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-Rača
 39. 39. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava
 40. 40. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinčekova 30, Sputniková 33, Košická 45, Ľuda Zúbka 4, Janka Alexyho 1/A, Pri kríži 32, 34, 36, Fedákova 34, 36, Holíčska 23, Osuského 30, Romanova 44B, Holíčska 5, Papraďova 3 vlastníkom bytov
 41. 41. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 42. 42. Interpelácie
 43. 43. Rôzne
 44. 44. Informačné materiály:
 45. 45. a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 46. 46. b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 47. c) Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 48. 48. d) Informácia o pridelených bytoch za obdobie I. štvrťroka 2015
 49. 49. e) Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava za I. štvrťrok 2015
 50. 50. f) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2015
  Materiály   Prevziať všetky