Mestská rada – Zasadnutie 07.05.2015 o 09:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Mimoriadne rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh programu
  1. 1. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 118/2015 zo dňa 30. 4. 2015 z dôvodu rozporu zo zákonom