Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby – Zasadnutie 11.02.2015 o 16:00 Magistrát, č.dv. 103

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Schválenie rokovacieho poriadku.
 2. 2. Rokovanie o voľbe členov komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby z radov neposlancov.
 3. 3. Informácia Oddelenia cestnej komunikácie o možnosti „presunu“ cestnej zelene z OSK na OŽPaMZ. Definovanie cestnej zelene, t.j. informácia týkajúca sa vysvetlenia odlišnosti režimu výsadby a údržby zelene (drevín) zaradených v cestnej zeleni na území hlavného mesta SR Bratislavy, finančné prostriedky plánované na údržbu drevín v roku 2015, použité finančné prostriedky na údržbu drevín v rokoch 2010-2014.
 4. 4. Informácia k bodu 3a písm. b): predloženie zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o., a právne analýzy poskytnuté z OLP.
 5. 5. Informácia o zmluve so Slobodou zvierat, možnosti obnovenia pôvodnej zmluvy alebo vypracovania dodatku k zmluve.
 6. 6. Bratislavský lesopark – informácia riaditeľa MS Ing. Vladimíra Kutku o:
 7. 6a. prejazde ťažkých motorových vozidiel cez bratislavský lesopark
 8. 6b. o zmluvných vzťahoch s tretími subjektmi
 9. 7. Informácia o dôvodoch:
 10. 7a. zamietnutia navrhnutej spolupráce zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou RENVIRO s.r.o.,
 11. 7b. dôvody podanie odvolania sa voči vydanému rozhodnutiu Okresného úradu v Bratislave.
 12. 8. Rôzne