Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2015 až k 31. 8. 2015, a niektorých uznesení splatných k 30. 9. 2015 a k 31. 10. 2015
 2. 2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
 3. 2a. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto
 4. 3. Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK
 5. 4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 6. 5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25.6.2015
  Uznesenie 237: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25.6.2015
  Hlasovanie č. 36: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (Návrh p. Kríža o ukončení diskusie)
  41 4 23 12 4 2
  Hlasovanie č. 37: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (procedurálny návrh p. Hrčku o rozdelení čast B)
  42 3 15 0 26 1
  Hlasovanie č. 38: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (procedurálny návrh p. Dostála)
  41 4 13 2 25 1
  Hlasovanie č. 39: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (hlasovanie o bode A)
  40 5 27 8 2 3
  Hlasovanie č. 40: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (hlasovanie o bode B)
  40 5 27 9 2 2
  Hlasovanie č. 41: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (hlasovanie o bode C - variant č. 1)
  34 11 6 3 21 4
  Hlasovanie č. 42: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (hlasovanie o bode C - variant č. 2)
  33 12 24 1 4 4
  Hlasovanie č. 43: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (hlasovanie o bode D - variant č. 2)
  40 5 24 11 3 2
  Hlasovanie č. 44: Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (Návrh p. Chrena a Žitného, Sv)
  33 12 31 1 0 1
 7. 35. Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu - rokovanie o 12:00 h
 8. 32. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 9. 33. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 10. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča
 11. 8. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 12. 9. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30, 32, 34, v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 13. 10. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi a manželke Mgr. art. Andree Hlinkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 11. Návrh na predaj stavby súpis. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY - Resocializačné komunity
 15. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1, spoločnosti MC ERTLS s.r.o., so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/1, spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/11, parc. č. 23096/12, spoločnosti Tychler, s.r.o., so sídlom v Skalici
 16. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21725/1, občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia, so sídlom v Bratislave
 17. 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken
 18. 15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému
 19. 16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/1, parc. č. 77/1, parc. č. 77/5, pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 20. 17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o., so sídlom v Bratislave
 21. 18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7, spoločnosti RETKINS s. r. o., so sídlom v Bratislave
 22. 19. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 2761/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 2126/7, parc. č. 2128/3, parc. č. 2127/3 vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 23. 20. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve ŠPORTOVÉHO KLUBU HORY-VODA, za parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 24. 21. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 25. 22. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014
 26. 23. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014
 27. 24a. Informácia o vzdaní sa členstva Mariana Greksu, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na voľbu MUDr. Ivety Plšekovej, námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 28. 25. Kritériá nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy pod radovými garážami vo vlastníctve iných subjektov
 29. 26. Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území hlavného mesta SR Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok
 30. 27. Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave
 31. 28. Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy
 32. 29. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 33. 30. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
 34. 31. Informácia z rokovania o novelizácii zákona o tepelnej energetike - plnenie uznesenia č. 231/2015 bod 1 zo dňa 25.6.2015
 35. 34. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 36. 36. Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave
 37. 37. Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko
 38. 38. Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
 39. 38a. Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č. 221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému mestskej časti Bratislava-Petržalka uzatvorenej mestskou časťou Bratislava-Petržalka dňa 24.6.2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 k tejto koncesnej zmluvy uzatvoreného dňa 26.6.2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 80 ods. 2 písm. y) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
 40. 54. Informačné materiály:
 41. 54a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 42. 54b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 43. 54c. Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015
 44. 54d. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 45. 54e. Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch na ulici Sekulská 5, Veternicová 12 a Veternicová 15 - dopredaj
 46. 54f. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 47. 54g. Informácia o posúdení ekonomickej efektívnosti vybraných zmlúv spoločností DPB, a.s. a OLO, a.s. externou kontrolnou firmou ako súčasť plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 84/2015
 48. 54h. Informácia o politickej príslušnosti pri mene a priezvisku poslancov
 49. 54i. Koncepcia rozvoja základných umeleckých škôl a centier voľného času zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta na roky 2015-2018
 50. 54j. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Radlinského 53
 51. 54k. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislavy
 52. 54l. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, júl, august 2015

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

Vystúpenie občanov je o 16.00 h

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 24.09.2015 09:00
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Vladimír Bajan , Gabriela Ferenčáková , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Katarína Šimončičová
Za: 35 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 24.09.2015 09:03
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Milan Vetrák
Za: 38 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 24.09.2015 09:11
03. Program rokovania

Návrh p. Šimončičovčj - zaradenie bodu 24a

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Vladimír Bajan , Marta Černá , Ignác Kolek , Tomáš Korček
Za: 40 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Hanulík
Hlasovanie č. 4: 24.09.2015 09:13
03. Program rokovania

Návrh p. Vetráka - zaradenie bodu 38a

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček
Za: 23 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 7 Vladimír Bajan , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák
Zdržali sa: 10 Martin Borguľa , Ján Buocik , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Milan Černý
Hlasovanie č. 5: 24.09.2015 09:14
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 1

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Marta Černá , Ignác Kolek , Tomáš Korček
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 24.09.2015 09:15
03. Program rokovania

Návrh p. Jágh - presun bodu 24 ako bod 2a

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Ignác Kolek , Tomáš Korček
Za: 39 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 24.09.2015 09:16
03. Program rokovania

Návrh p. Jágh - rokovanie o bode 35 o 12 h

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Marta Černá , Ignác Kolek , Tomáš Korček
Za: 40 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 8: 24.09.2015 09:17
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 17 do programu

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Marta Černá , Milan Černý , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Jarmila Tvrdá
Za: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 5 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 11 Pavol Bulla , Ján Buocik , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 24.09.2015 09:18
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 18 do programu

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Marta Černá , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Jarmila Tvrdá
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 3 Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 10: 24.09.2015 09:18
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 28 do programu

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Marta Černá , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Jarmila Tvrdá
Za: 38 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Ján Hrčka
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 11: 24.09.2015 09:19
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 29 do programu

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Marta Černá , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 24.09.2015 09:20
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 30 do programu

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Marta Černá , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Jarmila Tvrdá
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ján Budaj
Hlasovanie č. 13: 24.09.2015 09:20
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 31 do programu

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Marta Černá , Tomáš Korček , Radoslav Olekšák , Jarmila Tvrdá
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Viera Kimerlingová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 24.09.2015 09:21
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 32 do programu

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Dana Čahojová , Marta Černá , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Jarmila Tvrdá
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 24.09.2015 09:21
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 33 do programu

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Marta Černá , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 24.09.2015 09:22
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 34 do programu

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Jambor , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 38 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 24.09.2015 09:23
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 36 do programu

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Marta Černá , Gábor Grendel , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 38 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 18: 24.09.2015 09:23
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 39 do programu

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Ján Budaj , Marta Černá , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 36 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martin Borguľa
Hlasovanie č. 19: 24.09.2015 09:24
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 41 do programu

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Marta Černá , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 24.09.2015 09:25
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 50 do programu

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Marta Černá , Tomáš Korček , Jarmila Tvrdá
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 1 Iveta Plšeková
Hlasovanie č. 21: 24.09.2015 09:25
03. Program rokovania

Zaradenie bodu č. 51 do programu

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Marta Černá , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 24.09.2015 09:26
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 5

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Marta Černá , Tomáš Korček
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 14 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 24.09.2015 09:28
03. Program rokovania

návrh p. Dostála

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Tomáš Korček
Za: 12 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 9 Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Zdržali sa: 21 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 24.09.2015 09:31
03. Program rokovania

návrh p.Hrčku - vyradenie bodu č. 5

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Jozef Uhler
Za: 14 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 5 Marta Černá , Peter Hanulík , Milan Jambor , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský
Zdržali sa: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Zdenka Zaťovičová
Hlasovanie č. 25: 24.09.2015 09:31
03. Program rokovania

návrh o programe ako celku

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 5 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 9 Dana Čahojová , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 24.09.2015 09:41
1. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 30. 6. 2015 až k 31. 8. 2015, a niektorých uznesení splatných k 30. 9. 2015 a k 31. 10. 2015

Návrh p. Šimončičovej

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Katarína Augustinič , Ján Mrva , Jarmila Tvrdá
Za: 38 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Marta Černá , Ondrej Dostál
Nehlasovali: 2 Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 27: 24.09.2015 09:42
1. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 30. 6. 2015 až k 31. 8. 2015, a niektorých uznesení splatných k 30. 9. 2015 a k 31. 10. 2015

Hlasovanie o celom uznesení so schválenými zmenami

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Katarína Augustinič , Ján Mrva
Za: 41 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Gábor Grendel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 24.09.2015 09:43
2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Martin Chren , Ján Mrva , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 39 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 24.09.2015 09:47
2a. Návrh VZN mesta Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Ján Mrva , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 40 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 24.09.2015 11:19
3. Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

Návrh p. Pätoprstej

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Ján Buocik , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Martin Chren
Za: 16 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 31: 24.09.2015 11:19
3. Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

Návrh p. Budaja

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková
Za: 28 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 14 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Juraj Káčer , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 32: 24.09.2015 11:20
3. Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

Návrh p. Koleka

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh
Za: 16 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Tomáš Korček
Hlasovanie č. 33: 24.09.2015 11:21
3. Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

Návrh uznesenia so zmenami

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Ján Budaj , Elena Pätoprstá
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 24.09.2015 11:41
4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Návrh p. Tvrdej

Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Zdenka Zaťovičová
Za: 16 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 1 Radoslav Olekšák
Zdržali sa: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 24.09.2015 11:41
4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

pôvodný návrh uznesenia

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 1 Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 6 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 24.09.2015 13:16
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh p. Kríža o ukončení diskusie

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová
Za: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 12 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 4 Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Izabella Jégh
Hlasovanie č. 37: 24.09.2015 16:25
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

procedurálny návrh p. Hrčku o rozdelení čast B

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Gabriela Ferenčáková , Tomáš Korček , Ján Mrva
Za: 15 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 26 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Izabella Jégh
Hlasovanie č. 38: 24.09.2015 16:29
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

procedurálny návrh p. Dostála

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Gabriela Ferenčáková , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Ján Mrva
Za: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 2 Juraj Káčer , Oliver Kríž
Zdržali sa: 25 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Izabella Jégh
Hlasovanie č. 39: 24.09.2015 16:31
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

hlasovanie o bode A

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Gabriela Ferenčáková , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá
Za: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 8 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 2 Peter Hochschorner , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 3 Ján Budaj , Gábor Grendel , Izabella Jégh
Hlasovanie č. 40: 24.09.2015 16:31
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

hlasovanie o bode B

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Gabriela Ferenčáková , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá
Za: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 9 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 2 Peter Hochschorner , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 2 Izabella Jégh , Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 41: 24.09.2015 16:32
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

hlasovanie o bode C - variant č. 1

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Za: 6 Pavol Bulla , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Jozef Uhler
Proti: 3 Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 4 Dana Čahojová , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Zdenka Zaťovičová
Hlasovanie č. 42: 24.09.2015 16:33
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

hlasovanie o bode C - variant č. 2

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Za: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 1 Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 4 Peter Hochschorner , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 4 Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Hlasovanie č. 43: 24.09.2015 16:34
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

hlasovanie o bode D - variant č. 2

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Gabriela Ferenčáková , Martin Chren , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Ján Mrva
Za: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 3 Tomáš Korček , Peter Pilinský , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 2 Izabella Jégh , Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 44: 24.09.2015 16:35
5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh p. Chrena a Žitného, Sv

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Katarína Šimončičová
Za: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Izabella Jégh
Hlasovanie č. 45: 24.09.2015 17:25
35. Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 24.09.2015 17:30
32. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá
Za: 24 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 24.09.2015 17:36
33. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

Prezenčné hlasovanie

Prítomní: 22
Neprítomní: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 18 Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Martin Borguľa , Milan Černý , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Oliver Kríž
Hlasovanie č. 48: 24.09.2015 18:04
33. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 27 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 24.09.2015 18:06
6. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa ­ nájom nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča

Prezenčné hlasovanie

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 21 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 2 Ján Buocik , Marian Greksa
Zdržali sa: 3 Slavomír Drozd , Radovan Jenčík , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Branislav Kaliský , Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 50: 24.09.2015 18:16
6. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa ­ nájom nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 28 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 24.09.2015 18:17
8. Návrh na predaj pozemkov v k.ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 32 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 24.09.2015 18:29
9. Návrh na predaj pozemku v k.ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30-32-34 v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 24.09.2015 18:30
10. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi a manželke Mgr. art. Andree Hlinkovej ako prípad hodný os. zreteľa
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 31 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 54: 24.09.2015 18:32
11. Návrh na predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 v k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného os. zreteľa občianskemu združeniu RESOTY ­ Resocializačné komunity
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 55: 24.09.2015 18:33
12. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v k. ú. Staré Mesto spoločnosti MC ERTLS s.r.o., spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., spoločnosti Tychler, s.r.o.
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 56: 24.09.2015 18:34
13. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k.ú. Staré Mesto, p.č. 21725/1, o.z. Nenápadní hrdinovia so sídlom v Bratislave
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 57: 24.09.2015 18:36
14. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom pozemkov v k.ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 58: 24.09.2015 18:37
15. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 59: 24.09.2015 18:37
16. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom pozemkov v k. ú. Petržalka pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o.
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Marta Černá , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 34 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 60: 24.09.2015 18:50
17. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka pre spoločnosť develop BS s. r. o.
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 61: 24.09.2015 18:51
17. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka pre spoločnosť develop BS s. r. o.

uznesenie s podmienkou

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 32 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 62: 24.09.2015 18:52
18. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom a budúce zriadenie vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Rača spoločnosti RETKINS s. r. o.
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 24 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 2 Dana Čahojová , Ondrej Dostál
Zdržali sa: 4 Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 2 Ján Budaj , Elena Pätoprstá
Hlasovanie č. 63: 24.09.2015 18:53
19. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Vrakuňa, vo vlastníctve mesta Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 32 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Kimerlingová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 64: 24.09.2015 18:54
20. Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve ŠPORTOVÉHO KLUBU HORY-VODA, za parc. č. 3964/6, vo vlastníctve mesta Bratislavy, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 31 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Kimerlingová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 65: 24.09.2015 18:58
21. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 26 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 66: 24.09.2015 19:03
22. Protest prokurátora proti VZN mesta Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Bratislavy v znení VZN mesta Bratislavy č. 1/2013 a VZN mesta Bratislavy č. 1/2014
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 18 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Martin Kuruc , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 2 Ondrej Dostál , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 5 Ján Budaj , Dana Čahojová , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 67: 24.09.2015 19:05
23. Návrh VZN mesta Bratislavy, ktorým sa mení VZN mesta Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Bratislavy v znení VZN mesta Bratislavy č. 1/2013 a VZN mesta Bratislavy č. 1/2014
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Za: 22 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 4 Ján Budaj , Gábor Grendel , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 68: 24.09.2015 19:06
24a Informácia o vzdaní sa členstva Mariana Greksu v komisi kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ SR hl.m. Bratislavy a návhrh na voľbu MUDr. Ivety Plšekovej za členku komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ SR hl.m. Bratislavy
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 29 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 69: 24.09.2015 19:15
25. Kritériá nakladania s pozemkami mesta Bratislavy pod radovými garážami vo vlastníctve iných subjektov
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 29 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Buocik
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 70: 24.09.2015 19:23
26. Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Marta Černá , Slavomír Drozd , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler
Za: 23 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 9 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 71: 24.09.2015 19:26
27. Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 26 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Viera Kimerlingová
Hlasovanie č. 72: 24.09.2015 19:32
28. Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler
Za: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 2 Ondrej Dostál , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 5 Ján Budaj , Dana Čahojová , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 73: 24.09.2015 19:34
29. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
Prítomní: 27
Neprítomní: 18 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler
Za: 27 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 74: 24.09.2015 19:36
30. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 ­ 2013 a Operačného programu Doprava 2014 ­ 2020
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 75: 24.09.2015 19:38
31. Informácia z rokovania o novelizácii zákona o tepelnej energetike - plnenie uznesenia č. 231/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Za: 26 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 1 Peter Pilinský
Hlasovanie č. 76: 24.09.2015 19:40
34. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 77: 24.09.2015 19:43
36. Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 78: 24.09.2015 19:44
37. Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 79: 24.09.2015 19:48
38. Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 24 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Radoslav Olekšák
Zdržali sa: 5 Katarína Augustinič , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Soňa Svoreňová
Nehlasovali: 1 Milan Jambor
Hlasovanie č. 80: 24.09.2015 20:06
38a. Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č.221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému MČ Bratislava-Petržalka

Návrh p. Pilinského

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Marta Černá , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Za: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 7 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová
Zdržali sa: 4 Martin Chren , Tomáš Korček , Ján Mrva , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 81: 24.09.2015 20:11
38a. Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č.221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému MČ Bratislava-Petržalka

príspevok občana

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Marta Černá , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Za: 23 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 2 Vladimír Bajan , Oliver Kríž
Zdržali sa: 6 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Milan Jambor , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 2 Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 82: 24.09.2015 20:22
38a. Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č.221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému MČ Bratislava-Petržalka

návrh p. Burguľu

Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Gabriela Ferenčáková
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2015 až k 31. 8. 2015, a niektorých uznesení splatných k 30. 9. 2015 a k 31. 10. 2015
 2. 2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015
 3. 3. Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK
 4. 4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 5. 5. Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24.-25.6.2015 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 6. 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča
 7. 7. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 1561/8 ako prípadu hodného osobitného zreteľa a predaj parc. č. 1561/13, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Adama Hochela, MPH, PhD., a Silvie Hochelovej - stiahnuté z programu
 8. 8. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30-32-34 v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi a manželke Mgr. art. Andree Hlinkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY – Resocializačné komunity
 12. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1, spoločnosti MC ERTLS s.r.o. so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/1, spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/11, parc. č. 23096/12, spoločnosti Tychler, s.r.o. so sídlom v Skalici
 13. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, p.č. 21725/1, o.z. Nenápadní hrdinovia so sídlom v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken
 15. 15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému
 16. 16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/1, parc. č. 77/1, parc. č. 77/5 pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o. so sídlom v Bratislave
 18. 18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7, spoločnosti RETKINS s. r. o., so sídlom v Bratislave
 19. 19. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 2761/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 2126/7, parc. č. 2128/3, parc. č. 2127/3 vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 20. 20. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve ŠPORTOVÉHO KLUBU HORY-VODA, za parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 21. 21. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 22. 22. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2014
 23. 23. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2014
 24. 24. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto
 25. 25. Kritériá nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy pod radovými garážami vo vlastníctve iných subjektov
 26. 26. Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok
 27. 27. Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave
 28. 28. Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 29. 29. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 30. 30. Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020
 31. 31. Informácia z rokovania o novelizácii zákona o tepelnej energetike - plnenie uznesenia č. 231/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015
 32. 32. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 33. 33. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 34. 34. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 35. 35. Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu
 36. 36. Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave
 37. 37. Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko
 38. 38. Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
 39. 39. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015
 40. 40. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014
 41. 41. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - stiahnuté z programu
 42. 42. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava - stiahnuté z programu
 43. 43. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne vysporiadanie
 44. 44. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť - stiahnuté z programu
 45. 45. Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov
 46. 46. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s.r.o. so sídlom v Bratislave - stiahnuté z programu
 47. 47. Návrh na uplatnenie resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 14/80 nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 889 a k pozemkom parc. č. 3476, 6477, Štefánikova 31 Bratislava - stiahnuté z programu
 48. 48. Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava – Rača
 49. 49. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej – zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu
 50. 50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 11, Trenčianska 40, Nezábudková 36, 50, Kvetná 7, Páričkova 23, Košická 50, Latorická 19, Ipeľská 15, Tehelná 9, J.C. Hronského 16, Račianska 161, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Janického 10, Pribišova 13, Ľuda Zúbka 29, Landauova 34, Tupolevova 6B, Hálova 18, Ševčenkova 20, Pečnianska 3, Pifflova 5, Lachova 39B, Kopčianska 82, Medveďovej 17, Vranovská 61, Vígľašská 9, Budatínska 41, Topolčianska 22 vlastníkom bytov
 51. 51. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 52. 52. Interpelácie
 53. 53. Rôzne
 54. 54. Informačné materiály:
 55. 54a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 56. 54b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 57. 54c. Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015
 58. 54d. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 59. 54e. Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch na ulici Sekulská 5, Veternicová 12 a Veternicová 15 – dopredaj
 60. 54f. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 61. 54g. Informácia o posúdení ekonomickej efektívnosti vybraných zmlúv spoločností DPB, a.s. a OLO, a.s. externou kontrolnou firmou ako súčasť plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 84/2015 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 62. 54h. Informácia o politickej príslušnosti pri mene a priezvisku poslancov
 63. 54i. Koncepcia rozvoja základných umeleckých škôl a centier voľného času zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta na roky 2015-2018
 64. 54j. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Radlinského 53
 65. 54k. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislavy
 66. 54l. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, júl, august 2015
 67. 55. Poslanecké návrhy materiálov
 68. 55a. Informácia o vzdaní sa členstva Mariana Greksu, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na voľbu MUDr. Ivety Plšekovej, námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 69. 55b. Návrh na schválenie koncesnej zmluvy č. 221/2015 na zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému mestskej časti Bratislava – Petržalka uzatvorenej Mestskou časťou Bratislava – Petržalka dňa 24. 6. 2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 k tejto koncesnej zmluvy uzatvoreného dňa 26. 6. 2015 v zmysle § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 80 ods. 2 písm. y) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy