Mestská rada – Zasadnutie 08.10.2015 o 09:00 Primaciálny palác, č.dv. 107

Schválený program
 1. 1. Informácia o splnení uznesení Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 2. 7. 2015 a k 24. 9. 2015
 2. 1a. Ústna informácia o príprave parkovacej politiky
 3. 1b. Ústna informácia o príprave všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti
 4. 2. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov – 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky, pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 5. 3. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 6. 4. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 7. 5. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 8. 6. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 9. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
 10. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 11. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpení Bytového družstva Petržalka, so sídlom v Bratislave
 12. 11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov
 13. 12. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží
 14. 13. Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 22. 10. 2015
 15. 13a. Memorandum o spolupráci mestských častí Bratislavy a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava ohľadom zjednotenia prevádzkovej doby prevádzkarní hazardných hier
 16. 14. Rôzne
 17. 15. Informačné materiály:
 18. 15a. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu
Návrh programu
 1. 1. Informácia o splnení uznesení Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 2. 7. 2015 a k 24. 9. 2015
 2. 2. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov – 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky, pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - stavby, súpis. č. 1593, na pozemku parc. č. 4778/2, pozemkov parc. č. 4778/2 a parc. č. 4778/3 v Bratislave, k. ú. Rača, na Dopravnej 57, pre mestskú časť Bratislava-Rača
 9. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpení Bytového družstva Petržalka, so sídlom v Bratislave
 11. 11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov
 12. 12. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží
 13. 13. Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 22. 10. 2015
 14. 14. Rôzne
 15. 15. Informačné materiály:
 16. 15a. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu
 17. 16. Materiály na prihlásenie do programu:
 18. 16a. Memorandum o spolupráci mestských častí Bratislavy a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava ohľadom zjednotenia prevádzkovej doby prevádzkarní hazardných hier