Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 39. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015
 2. 40. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014
 3. 43. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne vysporiadanie
 4. 45. Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov
 5. 48. Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-Rača
 6. 49. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej - zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu
 7. 50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 11, Trenčianska 40, Nezábudková 36, 50, Kvetná 7, Páričkova 23, Košická 50, Latorická 19, Ipeľská 15, Tehelná 9, J.C. Hronského 16, Račianska 161, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Janického 10, Pribišova 13, Ľuda Zúbka 29, Landauova 34, Tupolevova 6B, Hálova 18, Ševčenkova 20, Pečnianska 3, Pifflova 5, Lachova 39B, Kopčianska 82, Medveďovej 17, Vranovská 61, Vígľašská 9, Budatínska 41, Topolčianska 22, vlastníkom bytov
 8. 51. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 9. 52. Interpelácie
 10. 53. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

16.00 h vystúpenie občanov

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 22.10.2015 08:46
39. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015
Prítomní: 22
Neprítomní: 23 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 22 Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 22.10.2015 08:47
39. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015
Prítomní: 23
Neprítomní: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 22 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Jarmila Tvrdá
Hlasovanie č. 3: 22.10.2015 08:48
40. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014
Prítomní: 25
Neprítomní: 20 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 25 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 22.10.2015 08:58
43. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa ­ majetkovoprávne vysporiadanie
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 8 Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Zdenka Zaťovičová
Proti: 8 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 15 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Peter Hochschorner , Martin Chren , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Milan Černý
Hlasovanie č. 5: 22.10.2015 09:00
45. Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM ­ Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 31 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 6: 22.10.2015 09:01
48. Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v k.ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava ­ Rača
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 25 Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Martin Borguľa , Ľudmila Farkašovská , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 7: 22.10.2015 09:01
49. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v k.ú. Petržalka, v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej ­ zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 31 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 22.10.2015 09:02
50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 11, Trenčianska 40, ........., Topolčianska 22 vlastníkom bytov
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 34 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 22.10.2015 09:05
51. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Vladimír Bajan , Dana Čahojová , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 28 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 22.10.2015 10:14
53. Rôzne

návrh p. Greksu na ukončenie diskusie

Prítomní: 14
Neprítomní: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 13 Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Jozef Uhler
Proti: 1 Elena Pätoprstá
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 22.10.2015 10:43
53. Rôzne

prezenčné hlasovanie

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 23 Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 10 Dana Čahojová , Ľudmila Farkašovská , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 4 Ján Budaj , Pavol Bulla , Marta Černá , Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 12: 22.10.2015 10:44
53. Rôzne

návrh p. Greksu na ukončenie diskusie

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Viera Kimerlingová , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 18 Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 9 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Zdržali sa: 9 Martin Borguľa , Dana Čahojová , Iveta Hanulíková , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 22.10.2015 11:02
53. Rôzne

Návrh p. Kríža

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Roman Weinštuk
Za: 13 Pavol Bulla , Milan Černý , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 4 Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 3 Martin Borguľa , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík
Hlasovanie č. 14: 22.10.2015 11:03
53. Rôzne

Návrh p. Kríža - 2. časť

Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Roman Weinštuk
Za: 14 Pavol Bulla , Milan Černý , Marian Greksa , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 6 Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 22.10.2015 11:04
53. Rôzne

Návrh p. Kríža - 3. časť

Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 3 Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák
Proti: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 9 Gabriela Ferenčáková , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler
Nehlasovali: 3 Pavol Bulla , Milan Černý , Milan Jambor
Hlasovanie č. 16: 22.10.2015 11:05
53. Rôzne

návrh p. Šimončičovej

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Peter Pilinský , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 27 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Buocik , Milan Černý , Peter Hanulík , Juraj Káčer , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 22.10.2015 11:06
53. Rôzne

návrh p. Jenčíka

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Martin Chren , Peter Pilinský , Roman Weinštuk
Za: 38 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viera Kimerlingová
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 39. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015
 2. 40. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014
 3. 43. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne vysporiadanie
 4. 45. Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov
 5. 48. Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava – Rača
 6. 49. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej – zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu
 7. 50. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 11, Trenčianska 40, Nezábudková 36, 50, Kvetná 7, Páričkova 23, Košická 50, Latorická 19, Ipeľská 15, Tehelná 9, J.C. Hronského 16, Račianska 161, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Janického 10, Pribišova 13, Ľuda Zúbka 29, Landauova 34, Tupolevova 6B, Hálova 18, Ševčenkova 20, Pečnianska 3, Pifflova 5, Lachova 39B, Kopčianska 82, Medveďovej 17, Vranovská 61, Vígľašská 9, Budatínska 41, Topolčianska 22 vlastníkom bytov
 8. 51. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 52. Interpelácie
 10. 53. Rôzne