Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22.10.2015
 2. 1a. Ústna informácia primátora o zvýšení cestovného v MHD, o kolapse dynamickej dopravy v Bratislave, o zvyšovaní dane z nehnuteľností, o pripravenosti jednotnej parkovacej politiky, o dohodách s majiteľmi reklamných zariadení vonkajšej reklamy a o plnení uznesení týkajúcich sa zmeny stanov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Bratislavy
 3. 12. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 4. 1b. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 5. 1c. Návrh na preverenie statických posudkov
 6. 2. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 7. 3. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 8. 4. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 9. 5. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - stiahnutý z rokovania
 10. 5a. Žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na údržbu a opravu ciest na území Bratislavy
 11. 6. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 12. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
 13. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave
 14. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpení Bytovým družstvom Petržalka, so sídlom v Bratislave
 15. 10. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3651/326
 16. 10a. Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov - rokovanie prerušené
 17. 11. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 18. 12a. Preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru "Areál Koliba"
 19. 13. Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o.
 20. 14. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 21. 15. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov
 22. 16. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží
 23. 18. Interpelácie
 24. 19. Rôzne
 25. 20. Informačné materiály:
 26. 20a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 27. 20b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 28. 20c. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
  Materiály   Prevziať všetky
 29. 20d. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 30. 20e. Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy
 31. 20f. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 1. októbra 2015
 32. 20g. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Jamnického 10, Beniakova 5, A. Gwerkovej 2, Znievska 11, vlastníkom bytov
 33. 20h. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Jamnického 10, Iľjušinova 8, Gercenova 31, Zadunajská cesta 3, Lachova 39, vlastníkom bytov
 34. 20i. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu
 35. 20j. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 9. do 27. 9. 2015
 36. 20k. Informácia o právnom stanovisku k povinnosti obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zverejňovať informácie v zmysle uznesenia MsZ č. 135/2015 zo dňa 28. mája 2015

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

16.00 h vystúpenie občanov

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 22.10.2015 11:21
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Ján Mrva , Roman Weinštuk
Za: 36 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Ján Budaj , Martin Kuruc , Jozef Uhler
Hlasovanie č. 2: 22.10.2015 11:22
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Ján Mrva , Roman Weinštuk
Za: 35 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 22.10.2015 11:25
03. Program rokovania

Návrh p. Marušku o zaradení bodu č. 10

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Roman Weinštuk
Za: 39 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Elena Pätoprstá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 22.10.2015 11:27
03. Program rokovania

Návrh p. Chrena o zaradení bodu č. 5a

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Slavomír Drozd , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 22.10.2015 11:42
03. Program rokovania

Návrh p. Grendela o zaradení bodu 1c

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 30 Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Iveta Plšeková
Nehlasovali: 2 Milan Jambor , Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 6: 22.10.2015 11:42
03. Program rokovania

Návrh p. Budaja o presunutí bodu 17 ako bod 1b

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Iveta Plšeková , Zdenka Zaťovičová
Za: 31 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Milan Jambor , Izabella Jégh
Nehlasovali: 1 Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 7: 22.10.2015 11:43
03. Program rokovania

Návrh p. Svoreňovej o zaradení bodu 10a

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Milan Jambor , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 22.10.2015 11:45
03. Program rokovania

Návrh p. Mikulca o zaradení bodu 12a

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Za: 34 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Izabella Jégh
Hlasovanie č. 9: 22.10.2015 11:46
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaredení bodu č. 1

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 34 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Izabella Jégh
Hlasovanie č. 10: 22.10.2015 11:47
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaredení bodu č. 3

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 21 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Ján Mrva
Hlasovanie č. 11: 22.10.2015 11:47
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaredení bodu č. 11

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Milan Vetrák
Za: 37 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Jozef Uhler
Hlasovanie č. 12: 22.10.2015 11:48
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaredení bodu č. 12

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 35 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 22.10.2015 11:48
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaredení bodu č. 13

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Milan Černý , Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Martin Kuruc
Za: 39 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 22.10.2015 11:49
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaredení bodu č. 14

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Zdenka Zaťovičová
Za: 38 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 15: 22.10.2015 11:49
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaredení bodu č. 15

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Martin Kuruc
Za: 40 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 22.10.2015 11:50
03. Program rokovania

Hlasovanie o zaredení bodu č. 16

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Milan Černý , Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Richard Mikulec
Za: 38 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 22.10.2015 11:51
03. Program rokovania

Hlasovanie o programe ako celku

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Iveta Hanulíková , Juraj Káčer , Martin Kuruc
Za: 39 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 22.10.2015 12:02
1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015

návrh p. Dostála

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Peter Pilinský
Za: 19 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 1 Radoslav Olekšák
Zdržali sa: 14 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 22.10.2015 12:03
1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015

Návrh p. Budaja

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák
Za: 29 Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Jambor , Izabella Jégh , Zdenka Zaťovičová
Hlasovanie č. 20: 22.10.2015 12:04
1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015

pozmenený materiál

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Za: 28 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Martin Chren , Soňa Svoreňová
Nehlasovali: 3 Martin Borguľa , Iveta Hanulíková , Richard Mikulec
Hlasovanie č. 21: 22.10.2015 12:45
1a Informácie

návrh p. Štasselovej

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Milan Černý , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Za: 17 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 13 Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 22.10.2015 17:25
12. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 28 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 22.10.2015 17:25
1b. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 29 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 22.10.2015 17:55
1c. Návrh na preverenie statických posudkov

návrh p. Kaliského

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Peter Pilinský , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 32 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 22.10.2015 17:56
1c. Návrh na preverenie statických posudkov

návrh p. Kaliského

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Peter Pilinský , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 22.10.2015 17:57
2. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov ­ 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Tomáš Korček , Peter Pilinský , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 31 Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Kimerlingová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 22.10.2015 18:04
3. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného os. zreteľa

Návrh p. Budaja

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Peter Pilinský , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 34 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 22.10.2015 18:09
4. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného os. zreteľa

Návrh p. Budaja

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Za: 25 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Dana Čahojová , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ondrej Dostál
Hlasovanie č. 29: 22.10.2015 18:09
4. Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Roman Weinštuk
Za: 4 Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Peter Pilinský , Iveta Plšeková
Proti: 10 Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Zdenka Zaťovičová
Zdržali sa: 19 Martin Borguľa , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 22.10.2015 18:30
5a. Žiadosť o dotáciu z BSK na údržbu a opravu ciest na území hl. m. SR Bratislavy
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Za: 31 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 22.10.2015 18:31
6. Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve mesta Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spol. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 30 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Juraj Káčer , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 22.10.2015 18:33
7. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 32 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Budaj
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 22.10.2015 18:37
8. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o.

Návrh p. Dostála - nájom na dobu neurčitú

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 32 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Jozef Uhler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 22.10.2015 18:38
8. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o.

Návrh p. Kaliského

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 33 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 22.10.2015 18:39
8. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o.

pôvodné uznesenie so zmenami

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 31 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Juraj Káčer , Jozef Uhler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 22.10.2015 18:39
9. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2,4, v zastúpení Bytového družstva Petržalka
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Roman Weinštuk
Za: 33 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 22.10.2015 18:41
10. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hl. m. SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku p. č. 3651/326

návrh na vyhlásenie prestávky

Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Marta Černá , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 16 Ján Budaj , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 10 Katarína Augustinič , Ján Buocik , Marian Greksa , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Zdržali sa: 4 Dana Čahojová , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 22.10.2015 19:14
10. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hl. m. SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku p. č. 3651/326
Prítomní: 26
Neprítomní: 19 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 25 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 22.10.2015 19:55
10a. Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov
Prítomní: 18
Neprítomní: 27 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 16 Katarína Augustinič , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 22.10.2015 20:16
10a. Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov

prezenčné hlasovanie

Prítomní: 19
Neprítomní: 26 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 13 Katarína Augustinič , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Slavomír Drozd
Zdržali sa: 3 Dana Čahojová , Ján Mrva , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 2 Ján Budaj , Branislav Kaliský

po skončení pokračujúceho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 24. 9. 2015, ktoré začína o 8.30 h

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015
 2. 2. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave
 9. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpení Bytového družstva Petržalka, so sídlom v Bratislave
 10. 10. Návrh na doplnenie a zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 235/2015 v bodoch 3 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 pri riešení prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK
 11. 11. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 12. 12. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)
 13. 13. Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o.
 14. 14. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 15. 15. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov
 16. 16. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží
 17. 17. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 18. 18. Interpelácie
 19. 19. Rôzne
 20. 20. Informačné materiály:
 21. 20a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 22. 20b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 23. 20c. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
  Materiály   Prevziať všetky
 24. 20d. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013
 25. 20e. Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy
 26. 20f. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 1. októbra 2015
 27. 20g. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Jamnického 10, Beniakova 5, A. Gwerkovej 2, Znievska 11, vlastníkom bytov
 28. 20h. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Jamnického 10, Iľjušinova 8, Gercenova 31, Zadunajská cesta 3, Lachova 39, vlastníkom bytov
 29. 20i. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu
 30. 20j. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 9. do 27. 9. 2015
 31. 20k. Informácia o právnom stanovisku k povinnosti obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zverejňovať informácie v zmysle uznesenia MsZ č. 135/2015 zo dňa 28. mája 2015
 32. 21. Poslanecké návrhy materiálov:
 33. 21a. Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov
 34. 22. Materiály na zaradenie:
 35. 22a. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3651/326