Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2015 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
 4. 4. Rozpočtové opatrenia 05/2015
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Návrh na rozpočet na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 - 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník, Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce, Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Rôzne: Nový rok, kanalizácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Diskusia
 11. 11. Interpelácie
 12. 12. Návrh na doplnenie uznesení
 13. 13. Záver
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
  Predkladateľ: Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Rozpočtové opatrenia 05/2015
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 5. 5. Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Návrh na rozpočet na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 - 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník, Janka Jesenská - hlavný kontrolór obce, Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Rôzne: Nový rok, kanalizácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Diskusia
 11. 11. Interpelácie
 12. 12. Návrh na doplnenie uznesení
 13. 13. Záver