Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.12.2015 o 14:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 18. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
 2. 19. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat
 3. 25a. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. 26. Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii"
 5. 26a. Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015
 6. 26b. Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 7. 27. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov
 8. 28. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži
 9. 29. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa
 10. 30. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života
 11. 31. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium
 12. 32. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku
 13. 33. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač
 14. 34. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
  bod bol predkladateľom stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva
 15. 35. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava
 16. 36. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.
 17. 37. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej
 18. 38. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 19. 39. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 20. 40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja
 21. 41. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 22. 44. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží
 23. 45. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 24. 46. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 25. 47. Interpelácie
 26. 48. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

16.00 h vystúpenie občanov

Hlasovanie č. 1: 09.12.2015 14:17
18. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá
Za: 23 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 6 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 3 Peter Hochschorner , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Milan Černý
Hlasovanie č. 2: 09.12.2015 14:19
19. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Marta Černá , Slavomír Drozd , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 09.12.2015 14:43
26. Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii"
Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 09.12.2015 14:44
26a. Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015
Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský
Za: 42 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 09.12.2015 14:46
26b. Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Gábor Grendel , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 2 Ondrej Dostál , Ján Hrčka
Zdržali sa: 8 Ján Budaj , Dana Čahojová , Peter Hochschorner , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 09.12.2015 14:48
27. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ján Buocik
Hlasovanie č. 7: 09.12.2015 14:49
28. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Elena Pätoprstá
Hlasovanie č. 8: 09.12.2015 14:50
29. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 09.12.2015 14:50
30. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 09.12.2015 14:51
31. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 09.12.2015 14:52
32. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 09.12.2015 14:53
33. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 09.12.2015 15:03
35. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka OVS a zrušenie OVS na predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava

alternatíva 1

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský
Za: 17 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Proti: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 14 Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 09.12.2015 15:04
35. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka OVS a zrušenie OVS na predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava

alternatíva 2

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Martin Kuruc , Peter Pilinský
Za: 23 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 16 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 15: 09.12.2015 15:05
36. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie ­ stavebný objekt Trafostanica, so spoločnosťami Brat. podhradie, s.r.o. a Západosl. distribučná, a.s.
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Iveta Plšeková
Zdržali sa: 9 Milan Černý , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 09.12.2015 15:07
37. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej

Návrh p. Budaja

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Pavol Bulla , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 29 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 1 Juraj Káčer
Zdržali sa: 7 Marta Černá , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Izabella Jégh , Radoslav Olekšák , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 17: 09.12.2015 15:09
38. Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2, 8, 9, 11, 12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 09.12.2015 15:26
39. Návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Návrh p. Budaja

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 09.12.2015 15:28
40. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja
Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 24 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Branislav Kaliský , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 1 Richard Mikulec
Hlasovanie č. 20: 09.12.2015 15:29
41. Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ č. 1090/2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 a č. 1240/2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna do správy MČ Bratislava-Nové Mesto
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Peter Hanulík , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Ignác Kolek , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 36 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ján Hrčka
Hlasovanie č. 21: 09.12.2015 15:30
44. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Vladimír Bajan , Peter Hanulík , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Ignác Kolek , Peter Pilinský , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Za: 36 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 09.12.2015 15:31
45. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Peter Hanulík , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 09.12.2015 15:32
46. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Pavol Bulla , Peter Hanulík , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Rastislav Žitný
Za: 36 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ján Budaj
Hlasovanie č. 24: 09.12.2015 16:38
48. Rôzne

návrh p. Pätoprstej

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 25 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Milan Černý , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 09.12.2015 16:43
25a. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice mesta Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území mesta Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z.

s doplnenou smernicou

Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 29 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 18. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
 2. 19. Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat
 3. 25a. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. 26. Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii"
 5. 26a. Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015
 6. 26b. Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 7. 27. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov
 8. 28. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži
 9. 29. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa
 10. 30. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života
 11. 31. Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium
 12. 32. Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku
 13. 33. Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač
 14. 34. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
 15. 35. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava
 16. 36. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.
 17. 37. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej
 18. 38. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 19. 39. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 20. 40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja
 21. 41. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 22. 44. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží
 23. 45. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 24. 46. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 25. 47. Interpelácie
 26. 48. Rôzne