Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015 o 08:30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2015, a niektorých uznesení s termínmi plnenia v mesiaci decembri 2015
 2. 2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 3. 3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018
 4. 3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., realizovaných na základe bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 139/2015 zo dňa 28.5.2015 a z neho vyplývajúci návrh na schválenie Dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
 5. 4. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 6. 4a. Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka
 7. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 8. 5a. Návrh na zľavy v MHD
 9. 6. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej
 10. 7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 11. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave
 12. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 13. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2005/1, spoločnosti LÚČKY Development s.r.o., so sídlom v Bratislave
 14. 10a. Informácia o zámene Pečnianskeho lesa
 15. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1155, parc. č. 1157/15 a parc. č. 1157/16, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o. so sídlom v Bratislave- materiál spracuje sekcia správy nehnuteľností
 16. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi
 17. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 18. 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/5, 91, 1043, 1044, 1065, 1066 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 19. 15. Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 20. 16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave
 21. 17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 22. 18. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 23. 19. Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016
 24. 19a. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 15.12.2015, návrh na schválenie zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu
 25. 19b. Starý most a jeho názvy
 26. 19c. Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016
 27. 20. Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020
 28. 21. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava
 29. 22. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 30. 23. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 31. 24. Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako prvý v poradí)
 32. 25. Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska Danubia Park (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako druhý v poradí)
 33. 26. Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)
 34. 27. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 35. 28. Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
 36. 29. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov
 37. 30. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku registra „C“ parc. č. 2211/36 v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 38. 32. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou
 39. 33. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho
 40. 34. Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010
 41. 35. Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005
 42. 36. Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR
 43. 37. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 44. 38. Interpelácie
 45. 39. Rôzne
 46. . Informačné materiály:
 47. a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 48. b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 49. c. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 50. d. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 51. e. Informácia o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
 52. f. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 17 v bytovom dome na ulici Sklenárova 18 a k bytu č. 24 v bytovom dome na ulici Kvetná 16, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 53. g. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 26. 10. do 17. 11. 2015
 54. h. Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Inf. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 – predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej
 55. i. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 56. j. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s., dňa 15.12.
 57. k. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2015

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

16.00 h vystúpenie občanov

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 10.12.2015 08:59
01. Voľba overovateľov zápisnice
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Tomáš Korček , Ján Mrva , Roman Weinštuk
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 10.12.2015 09:00
02. Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Slavomír Drozd , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Tomáš Korček
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 10.12.2015 09:02
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 3a.

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Ján Hrčka , Tomáš Korček , Lucia Štasselová
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 8 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 4 Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 10.12.2015 09:03
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 19a.

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Vladimír Bajan , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Ján Mrva
Za: 35 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 10.12.2015 09:04
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 19b.

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Gabriela Ferenčáková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Tomáš Korček
Za: 35 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ján Budaj , Dana Čahojová , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová
Nehlasovali: 2 Ignác Kolek , Zdenka Zaťovičová
Hlasovanie č. 6: 10.12.2015 09:04
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 19c.

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Ján Hrčka , Tomáš Korček , Ján Mrva , Peter Pilinský
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Hanulík
Nehlasovali: 3 Dana Čahojová , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Hlasovanie č. 7: 10.12.2015 09:05
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 1

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Ján Hrčka , Tomáš Korček
Za: 39 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 8: 10.12.2015 09:06
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 36

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Ján Hrčka , Tomáš Korček
Za: 38 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Viera Kimerlingová , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 9: 10.12.2015 09:06
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 41

Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Tomáš Korček
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 10: 10.12.2015 09:08
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 10a - návrh p. Kríža

Prítomní: 42
Neprítomní: 3 Slavomír Drozd , Tomáš Korček , Jarmila Tvrdá
Za: 41 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 11: 10.12.2015 09:09
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 5a - návrh p. Budaja

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Vladimír Bajan , Dana Čahojová , Milan Jambor , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová
Za: 31 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Peter Hanulík , Juraj Káčer , Radoslav Olekšák , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 10.12.2015 09:10
03. Program rokovania

Zaradenie bodu starého bodu 4a - návrh p. Zaťoviča

Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Tomáš Korček
Za: 43 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 13: 10.12.2015 09:11
03. Program rokovania

Zaradenie bodu 36a - návrh p. Vetráka

Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Katarína Augustinič , Martin Chren , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Soňa Svoreňová
Za: 18 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 1 Vladimír Bajan
Zdržali sa: 18 Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 3 Pavol Bulla , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Hlasovanie č. 14: 10.12.2015 09:12
03. Program rokovania

Zaradenie návrhu p. Štasselovej

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Iveta Hanulíková , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Zdenka Zaťovičová
Za: 27 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Izabella Jégh , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 2 Vladimír Bajan , Milan Jambor
Hlasovanie č. 15: 10.12.2015 09:14
03. Program rokovania

Program ako celok so schválenými zmenami

Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Marta Černá , Tomáš Korček
Za: 34 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 4 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 5 Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 10.12.2015 09:25
1. Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 30. 11. 2015, a niektorých uznesení s termínmi plnenia v mesiaci decembri 2015
Prítomní: 43
Neprítomní: 2 Tomáš Korček , Oliver Kríž
Za: 36 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 17: 10.12.2015 09:32
2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Jarmila Tvrdá
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 6 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Zdržali sa: 4 Ján Budaj , Peter Hochschorner , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 10.12.2015 10:10
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018

Prezenčné hlasovanie

Prítomní: 44
Neprítomní: 1 Ignác Kolek
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 3 Ondrej Dostál , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 4 Ján Buocik , Viera Kimerlingová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 10.12.2015 10:48
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018

Návrh na ukončenie diskusie

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Pavol Bulla , Ján Buocik , Martin Chren , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Richard Mikulec
Za: 21 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Izabella Jégh , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 14 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 3 Tomáš Korček , Ján Mrva , Soňa Svoreňová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 10.12.2015 11:57
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018

Návrh p. Žitného

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 7 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 6 Peter Hochschorner , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 10.12.2015 12:01
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018

Návrh p. Dostála

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 1 Marian Greksa
Zdržali sa: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 10.12.2015 12:01
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018

Návrh p. Dostála, vypustiť bod 3

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 10.12.2015 12:02
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018

Návrh p. Dostála, vypustiť bod 4

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 32 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 10.12.2015 12:03
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018

Návrh p. Koleka

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 12 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 33 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 10.12.2015 12:04
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 ­ 2018

Návrh p. Šimončičovej a p. Vetráka

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 15 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 10.12.2015 16:59
24. Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku

Návrh p. Čahojovej

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Ján Buocik , Milan Černý , Milan Jambor , Radovan Jenčík
Za: 20 Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 20 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Budaj , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 27: 10.12.2015 17:00
24. Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku
Prítomní: 40
Neprítomní: 5 Ján Buocik , Milan Černý , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Soňa Svoreňová
Za: 38 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Dana Čahojová
Nehlasovali: 1 Gabriela Ferenčáková
Hlasovanie č. 28: 10.12.2015 17:17
25. Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska Danubia Park
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Slavomír Drozd , Gábor Grendel , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Katarína Šimončičová , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Za: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 2 Gabriela Ferenčáková , Lucia Štasselová
Zdržali sa: 6 Pavol Bulla , Dana Čahojová , Izabella Jégh , Ignác Kolek , Ján Mrva , Iveta Plšeková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 10.12.2015 17:22
26. Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)

Návrh p. Hrčku

Prítomní: 28
Neprítomní: 17 Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 7 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová
Proti: 1 Milan Černý
Zdržali sa: 19 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Ján Buocik , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 30: 10.12.2015 17:55
26. Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)

Návrh p. Dostála

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Za: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 22 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 10.12.2015 17:56
26. Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)

Návrh p. Mrvu a p. Štasselovej

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová
Za: 33 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Radoslav Olekšák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 10.12.2015 17:58
26. Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)

Návrh p. Hanulíkovej a p. Káčera

Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Martin Borguľa , Ján Buocik , Dana Čahojová , Slavomír Drozd , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová
Za: 21 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Katarína Augustinič , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Lucia Štasselová , Jozef Uhler
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 33: 10.12.2015 17:59
3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.

Návrh p. Hrčku - vystúpenie občanov

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Iveta Hanulíková , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 19 Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Marian Greksa , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 2 Ľudmila Farkašovská , Juraj Káčer
Hlasovanie č. 34: 10.12.2015 19:24
3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.

Návrh p. Pätoprstej

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Juraj Káčer , Richard Mikulec , Ján Mrva , Iveta Plšeková , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Za: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá
Proti: 3 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Marian Greksa
Zdržali sa: 22 Katarína Augustinič , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 1 Vladimír Bajan
Hlasovanie č. 35: 10.12.2015 21:06
3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.

Návrh p. Štasselovej a p. Mrvu

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 16 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 36: 10.12.2015 21:08
3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.

Návrh p. Kaliského a p. Bullu

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 16 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 6 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Peter Hochschorner , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Zdržali sa: 20 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 3 Gabriela Ferenčáková , Radoslav Olekšák , Jozef Uhler
Hlasovanie č. 37: 10.12.2015 21:10
3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.

Návrh p. Dostála

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 14 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 0
Zdržali sa: 30 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 38: 10.12.2015 21:11
3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.

Návrh p. Šimončičovej

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 15 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Proti: 1 Peter Hanulík
Zdržali sa: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 39: 10.12.2015 21:12
3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.

Pôvodný návrh

Prítomní: 45
Neprítomní: 0
Za: 28 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Zdržali sa: 3 Branislav Kaliský , Richard Mikulec , Ján Mrva
Nehlasovali: 1 Gabriela Ferenčáková
Hlasovanie č. 40: 10.12.2015 21:14
3a. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.

Rokovať o bode 20

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 33 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 10.12.2015 21:16
20. Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 ­ 2020
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 33 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ján Hrčka
Hlasovanie č. 42: 10.12.2015 21:36
4. Percentuálne podiely MČ a návrh na určenie príspevku malým MČ podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Návrh p. Bajana

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 10.12.2015 21:36
4. Percentuálne podiely MČ a návrh na určenie príspevku malým MČ podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Časť A

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ignác Kolek
Hlasovanie č. 44: 10.12.2015 21:44
4a. Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v k.ú. Dúbravka, do vlastníctva MČ Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy MČ Bratislava ­ Dúbravka
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Martin Chren , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 33 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Dostál , Ignác Kolek , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 10.12.2015 21:45
4a. Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v k.ú. Dúbravka, do vlastníctva MČ Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy MČ Bratislava ­ Dúbravka

Procesný návrh

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ján Hrčka , Martin Chren , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Za: 29 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Gábor Grendel , Ignác Kolek
Hlasovanie č. 46: 10.12.2015 21:47
19a. Informácie o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení BTB dňa 15.12.2015, návrh na schválenie zmeny stanov BTB
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Dana Čahojová , Marta Černá , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 26 Martin Borguľa , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 3 Ignác Kolek , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Gábor Grendel
Hlasovanie č. 47: 10.12.2015 21:51
22. Protest prokurátora proti VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 31
Neprítomní: 14 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Gábor Grendel , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Viera Kimerlingová , Elena Pätoprstá , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Za: 26 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ondrej Dostál , Peter Hochschorner , Ignác Kolek , Lucia Štasselová , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0

po skončení pokračujúceho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré začína o 14.00 h

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2015, a niektorých uznesení s termínmi plnenia v mesiaci decembri 2015
 2. 2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
 3. 3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018
 4. 4. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 6. 6. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej
 7. 7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 8. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave
 9. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 10. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2005/1, spoločnosti LÚČKY Development s.r.o., so sídlom v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1155, parc. č. 1157/15 a parc. č. 1157/16, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o. so sídlom v Bratislave- materiál spracuje sekcia správy nehnuteľností
 12. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi
 13. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/5, 91, 1043, 1044, 1065, 1066 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 15. 15. Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 16. 16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave
 17. 17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 18. 18. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 19. 19. Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016
 20. 20. Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020
 21. 21. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava
 22. 22. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 23. 23. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 24. 24. Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako prvý v poradí)
 25. 25. Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska Danubia Park (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako druhý v poradí)
 26. 26. Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)
 27. 27. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 28. 28. Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
 29. 29. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov
 30. 30. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku registra „C“ parc. č. 2211/36 v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 31. 31. Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka
 32. 32. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou
 33. 33. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho
 34. 34. Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010
 35. 35. Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005
 36. 36. Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR
 37. 37. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 38. Interpelácie
 39. 39. Rôzne
 40. . Informačné materiály:
 41. a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 42. b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy
 43. c. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch
 44. d. Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 45. e. Informácia o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
 46. f. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 17 v bytovom dome na ulici Sklenárova 18 a k bytu č. 24 v bytovom dome na ulici Kvetná 16, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 47. g. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 26. 10. do 17. 11. 2015
 48. h. Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Inf. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 – predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej
 49. i. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE
 50. j. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s., dňa 15.12.
 51. k. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2015
 52. . Materiály na zaradenie do programu
 53. . Návrh dodatku č. .... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 54. . Starý most a jeho názvy
 55. . Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., realizovaných na základe bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 139/2015 zo dňa 28.5.2015 a z neho vyplývajúci návrh na schválenie Dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava
 56. . Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 15.12.2015, návrh na schválenie zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu
 57. . Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016