Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 03.02.2016 o 14:00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 2. 5a. Návrh na zľavy v MHD
 3. 6. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej
 4. 7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 5. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave
 6. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 7. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2005/1, spoločnosti LÚČKY Development s.r.o., so sídlom v Bratislave
 8. 10a. Informácia o zámene Pečnianskeho lesa
 9. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1155, parc. č. 1157/15 a parc. č. 1157/16, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o. so sídlom v Bratislave- materiál spracuje sekcia správy nehnuteľností
 10. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi
 11. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 12. 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/5, 91, 1043, 1044, 1065, 1066 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 13. 15. Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 14. 16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave
 15. 17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 16. 18. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 17. 19. Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016
 18. 19b. Starý most a jeho názvy
 19. 19c. Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016
 20. 21. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava
 21. 23. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 22. 27. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 23. 28. Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
 24. 29. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov
 25. 30. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku registra „C“ parc. č. 2211/36 v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 26. 32. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou
 27. 33. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho
 28. 34. Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010
 29. 35. Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005
 30. 36. Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR
 31. 37. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 32. 38. Interpelácie
 33. 39. Rôzne
Hlasovanie č. 1: 03.02.2016 14:22
01. Voľba overovateľov zápisnice

Zmena overovatelov zápisnice

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Roman Weinštuk
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 03.02.2016 14:26
5. Návrh VZN Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Návrh p. Jégh

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Elena Pätoprstá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Za: 35 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 03.02.2016 14:44
5a. Návrh na zľavy v MHD

Návrh p. Budaja

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Jozef Uhler
Za: 25 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Milan Černý , Peter Hanulík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Radoslav Olekšák , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Milan Jambor
Hlasovanie č. 4: 03.02.2016 14:55
6. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej

Návrh p. Jambora

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 24 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 1 Gábor Grendel
Hlasovanie č. 5: 03.02.2016 14:57
6. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej

Návrh p. Budaja

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler , Rastislav Žitný
Za: 35 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Izabella Jégh , Lucia Štasselová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 03.02.2016 15:03
7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o.

Návrh p. Jambora

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Za: 25 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 6 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek
Zdržali sa: 5 Ján Buocik , Branislav Kaliský , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Nehlasovali: 1 Gábor Grendel
Hlasovanie č. 7: 03.02.2016 15:04
7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o.
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Peter Hochschorner , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Za: 16 Vladimír Bajan , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 9 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová , Jarmila Tvrdá
Zdržali sa: 9 Ján Buocik , Iveta Hanulíková , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Lucia Štasselová , Roman Weinštuk
Nehlasovali: 3 Pavol Bulla , Marta Černá , Gábor Grendel
Hlasovanie č. 8: 03.02.2016 15:07
8. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave

Návrh p. Budaja

Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Oliver Kríž , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler
Za: 16 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Martin Chren , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 19 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 1 Milan Jambor
Hlasovanie č. 9: 03.02.2016 15:08
8. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Oliver Kríž , Jozef Uhler
Za: 5 Martin Chren , Izabella Jégh , Martin Kuruc , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová
Proti: 5 Ján Budaj , Ondrej Dostál , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 25 Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Peter Pilinský , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Ľudmila Farkašovská , Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 10: 03.02.2016 15:13
9. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Ružinov a pozemku v k. ú. Nové Mesto, spol. MURLABO Slovakia, s.r.o.

Návrh p.Budaja

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Kuruc , Jozef Uhler
Za: 29 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Iveta Hanulíková , Martin Chren , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Pavol Bulla , Milan Černý , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 03.02.2016 15:37
10a. Informácia o zámene Pečnianskeho lesa

Návrh p. Kríža

Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Za: 37 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 03.02.2016 15:38
10a. Informácia o zámene Pečnianskeho lesa

Návrh p. Budaja

Prítomní: 39
Neprítomní: 6 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Tomáš Korček , Rastislav Žitný
Za: 37 Vladimír Bajan , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Martin Chren
Nehlasovali: 1 Radoslav Olekšák
Hlasovanie č. 13: 03.02.2016 15:41
11. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Ružinov, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o.

Návrh p. Budaja

Prítomní: 41
Neprítomní: 4 Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Tomáš Korček , Rastislav Žitný
Za: 40 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Pavol Bulla
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 03.02.2016 15:44
12. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v k. ú. Staré Mesto, Ing. Miroslavovi Dolnákovi

Návrh p. Budaja

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Rastislav Žitný
Za: 37 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 03.02.2016 15:45
13. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Rastislav Žitný
Za: 36 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 03.02.2016 15:47
14. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemkov v k. ú. Petržalka pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.

Návrh p. Budaja

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Rastislav Žitný
Za: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Ignác Kolek , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Pavol Bulla , Milan Černý , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 03.02.2016 15:50
15. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o.

Návrh p. Budaja

Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 28 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Marta Černá , Milan Černý , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Oliver Kríž , Katarína Šimončičová , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Milan Jambor
Hlasovanie č. 18: 03.02.2016 15:50
16. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom 3- izbového bytu na Gercenovej ulici č. 10 v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave
Prítomní: 38
Neprítomní: 7 Katarína Augustinič , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 37 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 19: 03.02.2016 16:01
17. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o.

Návrh p. Budaja

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Martin Borguľa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá
Za: 5 Ján Budaj , Pavol Bulla , Ondrej Dostál , Gábor Grendel , Ignác Kolek
Proti: 0
Zdržali sa: 30 Vladimír Bajan , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 03.02.2016 16:01
17. Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o.
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Radovan Jenčík , Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 36 Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Milan Jambor , Izabella Jégh , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 03.02.2016 16:06
18. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 30
Neprítomní: 15 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Jozef Uhler
Za: 30 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Martin Chren , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 03.02.2016 16:08
19. Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016
Prítomní: 29
Neprítomní: 16 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Elena Pätoprstá , Jozef Uhler
Za: 29 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 03.02.2016 16:45
19b. Starý most a jeho názvy

návrh p. Tvrdej

Prítomní: 32
Neprítomní: 13 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Radovan Jenčík , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová , Jozef Uhler
Za: 13 Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Izabella Jégh , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Zdenka Zaťovičová
Proti: 1 Radoslav Olekšák
Zdržali sa: 16 Martin Borguľa , Ján Buocik , Slavomír Drozd , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Rastislav Žitný
Nehlasovali: 2 Pavol Bulla , Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie č. 24: 03.02.2016 17:01
19c. Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Katarína Šimončičová
Za: 34 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Dana Čahojová , Ignác Kolek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 03.02.2016 17:09
21. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením RO RETEST
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Iveta Plšeková
Za: 29 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ján Budaj , Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Elena Pätoprstá , Milan Vetrák
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 03.02.2016 17:10
28. Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Budaj , Ľudmila Farkašovská , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák
Za: 33 Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 03.02.2016 17:11
29. Návrh na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Jarovce, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 33 Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Martin Chren , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 28: 03.02.2016 17:15
30. Návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Návrh p. Budaja

Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Milan Jambor , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Rastislav Žitný
Za: 10 Martin Borguľa , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová , Roman Weinštuk
Proti: 2 Dana Čahojová , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 20 Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák
Nehlasovali: 3 Ján Budaj , Gábor Grendel , Zdenka Zaťovičová
Hlasovanie č. 29: 03.02.2016 17:15
30. Návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Jarmila Tvrdá , Rastislav Žitný
Za: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Slavomír Drozd , Marian Greksa , Peter Hanulík , Radoslav Olekšák , Soňa Svoreňová
Proti: 5 Dana Čahojová , Ondrej Dostál , Ján Hrčka , Ignác Kolek , Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 17 Pavol Bulla , Ján Buocik , Milan Černý , Gabriela Ferenčáková , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Lucia Štasselová , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová
Nehlasovali: 5 Ján Budaj , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Martin Chren , Milan Jambor
Hlasovanie č. 30: 03.02.2016 17:17
28. Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 37 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 03.02.2016 17:18
32. Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Devínska Nová Ves, do správy MČ Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou
Prítomní: 37
Neprítomní: 8 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 37 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 03.02.2016 17:19
33. Návrh na zrušenie predkupného práva HLM SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v k. ú. Podunajské Biskupice v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho
Prítomní: 36
Neprítomní: 9 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Ján Buocik , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec
Za: 34 Martin Borguľa , Ján Budaj , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ignác Kolek
Nehlasovali: 1 Pavol Bulla
Hlasovanie č. 33: 03.02.2016 17:23
34. Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia MsZ Bratislavy č.955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia MsZ Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010

hlasovanie o alternatíve č. 2

Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva
Za: 34 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 03.02.2016 17:24
35. Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005
Prítomní: 34
Neprítomní: 11 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Marian Greksa , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva
Za: 32 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Katarína Šimončičová
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 35: 03.02.2016 17:25
36. Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR
Prítomní: 33
Neprítomní: 12 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá
Za: 32 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Soňa Svoreňová
Hlasovanie č. 36: 03.02.2016 17:26
37. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 35
Neprítomní: 10 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Juraj Káčer , Branislav Kaliský , Tomáš Korček , Richard Mikulec , Ján Mrva , Elena Pätoprstá
Za: 35 Martin Borguľa , Ján Budaj , Pavol Bulla , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Milan Černý , Ondrej Dostál , Slavomír Drozd , Ľudmila Farkašovská , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Oliver Kríž , Martin Kuruc , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 03.02.2016 17:57
39. Rôzne

Prezenčné hlasovanie

Prítomní: 18
Neprítomní: 27 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Pavol Bulla , Ján Buocik , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Marian Greksa , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Ignác Kolek , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Ján Mrva , Radoslav Olekšák , Peter Pilinský , Soňa Svoreňová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Jozef Uhler , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 14 Ján Budaj , Dana Čahojová , Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Gábor Grendel , Peter Hanulík , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Viera Kimerlingová , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Elena Pätoprstá , Iveta Plšeková , Milan Vetrák
Proti: 1 Katarína Šimončičová
Zdržali sa: 3 Slavomír Drozd , Juraj Káčer , Branislav Kaliský
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 03.02.2016 18:17
39. Rôzne
Prítomní: 14
Neprítomní: 31 Katarína Augustinič , Vladimír Bajan , Martin Borguľa , Ján Budaj , Ján Buocik , Dana Čahojová , Marta Černá , Ondrej Dostál , Gabriela Ferenčáková , Gábor Grendel , Iveta Hanulíková , Peter Hochschorner , Ján Hrčka , Martin Chren , Milan Jambor , Juraj Káčer , Viera Kimerlingová , Ignác Kolek , Tomáš Korček , Oliver Kríž , Ján Mrva , Peter Pilinský , Iveta Plšeková , Soňa Svoreňová , Katarína Šimončičová , Lucia Štasselová , Jarmila Tvrdá , Milan Vetrák , Roman Weinštuk , Zdenka Zaťovičová , Rastislav Žitný
Za: 12 Milan Černý , Ľudmila Farkašovská , Marian Greksa , Peter Hanulík , Izabella Jégh , Radovan Jenčík , Branislav Kaliský , Martin Kuruc , Richard Mikulec , Radoslav Olekšák , Elena Pätoprstá , Jozef Uhler
Proti: 1 Pavol Bulla
Zdržali sa: 1 Slavomír Drozd
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 2. 5a. Návrh na zľavy v MHD
 3. 6. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej
 4. 7. Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 5. 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave
 6. 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 7. 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2005/1, spoločnosti LÚČKY Development s.r.o., so sídlom v Bratislave
 8. 10a. Informácia o zámene Pečnianskeho lesa
 9. 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1155, parc. č. 1157/15 a parc. č. 1157/16, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o. so sídlom v Bratislave- materiál spracuje sekcia správy nehnuteľností
 10. 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi
 11. 13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 12. 14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/5, 91, 1043, 1044, 1065, 1066 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 13. 15. Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave
 14. 16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave
 15. 17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 16. 18. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 17. 19. Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016
 18. 19b. Starý most a jeho názvy
 19. 19c. Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016
 20. 21. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava
 21. 23. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 22. 27. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.
 23. 28. Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave
 24. 29. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov
 25. 30. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku registra „C“ parc. č. 2211/36 v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
 26. 32. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou
 27. 33. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho
 28. 34. Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010
 29. 35. Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005
 30. 36. Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR
 31. 37. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  Materiály   Prevziať všetky
 32. 38. Interpelácie
 33. 39. Rôzne