Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2016 o 18:30 Zasadacia miestnosť na pošte

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Voľba návrhovej komisie
  3. 3. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na SIEA-,,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,,
  4. 4. Návrh uznesenia
  5. 5. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP