Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.09.2016 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Podpora mestskej časti Bratislava-Devín iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Poddunajsko
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Návrh na odzverenie komunikácie Štítová zo správy Mestskej časti Bratislava – Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Kontrola nákupu a prideľovanie stravných lístkov rok 2015 a 2016
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7. Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení za rok 2015.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2015 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.07.2016
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady, nájomník: Vladimír Weigl, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. 11. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 235, záhrada, časť o výmere 280 m2 pre Annu Štulajterovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 12. 12. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 327/5, záhrada o výmere 315 m2 a parc. č. 327/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 46 m2 pre Ing. Ľudovíta Brestovanského, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 13. 13. Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej triedy C na parcele č. 1381/1 “ , ktorá je súčasťou stavby „Devín Záhradky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 14. 14. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica K
 2. 2. Kontrola nákupu a prideľovanie stravných lístkov rok 2015 a 2016
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení za rok 2015.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2015 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.07.2016
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na prenájom záhrady, nájomník: Vladimír Weigl, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 235, záhrada, časť o výmere 280 m2 pre Annu Štulajterovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 327/5, záhrada o výmere 315 m2 a parc. č. 327/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 46 m2 pre Ing. Ľudovíta Brestovanského, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9. Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej triedy C na parcele č. 1381/1 “ , ktorá je súčasťou stavby „Devín Záhradky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10. Podpora mestskej časti Bratislava-Devín iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Poddunajsko
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. 11. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 12. 12. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 13. 13. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka