Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.10.2016 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1.. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2.. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 5 – Zmena rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3.. Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratilavy– zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89 - žiadosť o zaujatie stanoviska
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4.. Návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5.. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2017 – 2023
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6.. Odpoveď na Interpeláciu poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Štefana Kilárskeho
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7.. Návrh na zriadenie komisií
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8.. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9.. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10.. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Mgr. art. Miriam Materáková, Jana Černáková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. 11.. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva - žiadosť o zaujatie stanoviska
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 12. 12.. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj – žiadosť o zaujatie stanoviska
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 13. 13.. Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej triedy C na parcele č. 1381/1 “ , ktorá je súčasťou stavby „Devín Záhradky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 14. 14.. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP