Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2016 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1.. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2.. Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín a voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín tajným hlasovaním
  Predkladateľ: Ing. Peter Distler, poslanec
 3. 3.. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4.. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5.. Návrh odzveriť pozemok registra „E“ parc. č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6.. Kontrola plnenia prijatých uznesení- rok 2015.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7.. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2017
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. 2. Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín a voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín tajným hlasovaním
 3. 3. Návrh odzveriť pozemok registra „E“ parc. č. 3057/27 k. ú. Devín vo výmere 242 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy mestskej časti Bratislava-Devín
 4. 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení- rok 2015.
 5. 5. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2017
 6. 6. Rôzne
 7. 7. Interpelácie
 8. 8. Záver