Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.11.2016 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2017 a strategických rozpočtov na roky 2018,2019
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Kontrola príjmov a výdavkov za I. polrok 2016.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2016 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Mgr. art. Miriam Materáková, Jana Černáková a PhDr. Alena Vičíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 495/2 pod trafostanicou TS 1623 a priľahlého pozemku p. č. 495/3 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, Západoslovenskej distribučnej a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2015
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9. Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej triedy C na parcele č. 1381/1 “ , ktorá je súčasťou stavby „Devín Záhradky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 78, 80 a 91 Štatútu – žiadosť o zaujatie stanoviska
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. 11. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 12. 12. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2017 a strategických rozpočtov na roky 2018,2019
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Kontrola príjmov a výdavkov za I. polrok 2016.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2016 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Mgr. art. Miriam Materáková, Jana Černáková a PhDr. Alena Vičíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc. reg. „C“ č. 495/2 pod trafostanicou TS 1623 a priľahlého pozemku p. č. 495/3 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, Západoslovenskej distribučnej a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2015
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9. Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej triedy C na parcele č. 1381/1 “ , ktorá je súčasťou stavby „Devín Záhradky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 78, 80 a 91 Štatútu – žiadosť o zaujatie stanoviska
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. 11. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 12. 12. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka