Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 23.11.2016 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 2. 2. Materiály finančné Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 - 2019
 6. 6. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti a návrh na zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016
 7. 7. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Postup a rekonštrukcia Židovskej ulice, prehľad finančných nákladov vynaložených na rekonštrukciu, a doriešenie nájomného vzťahu so spoločnosťou BPS PARK a.s. v danej veci
 9. 9. Materiály majetkové–návrh na predloženie na zasadnutie MZ mestskej časti - Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa; - Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Františkánske námestie č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemkov parc.č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3721 na Pražskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Materiály majetkové – len na predbežné prerokovanie na zasadnutí Komisie - Návrh na predaj pozemku parc.č. 637/18 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc.č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 39 v Bratislave na základe písomnej žiadosti - Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave na základe písomnej žiadosti
 11. 11. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby ZSS na Dobšinského ul. v Bratislave
 12. 12. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.
 13. 13. Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš Markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014
 14. 14. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ku dňu 6. decembra 2016
 15. 15. Informácia o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.
 16. 16. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 2. 2. Materiály finančné Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 - 2019
 6. 6. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti a návrh na zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016
 7. 7. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Postup a rekonštrukcia Židovskej ulice, prehľad finančných nákladov vynaložených na rekonštrukciu, a doriešenie nájomného vzťahu so spoločnosťou BPS PARK a.s. v danej veci
 9. 9. Materiály majetkové–návrh na predloženie na zasadnutie MZ mestskej časti - Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa; - Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Františkánske námestie č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemkov parc.č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3721 na Pražskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Materiály majetkové – len na predbežné prerokovanie na zasadnutí Komisie - Návrh na predaj pozemku parc.č. 637/18 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc.č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 39 v Bratislave na základe písomnej žiadosti - Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave na základe písomnej žiadosti
 11. 11. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby ZSS na Dobšinského ul. v Bratislave
 12. 12. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.
 13. 13. Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš Markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014
 14. 14. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ku dňu 6. decembra 2016
 15. 15. Informácia o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.
 16. 16. Rôzne