Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.12.2016 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Rokovanie o návrhu prerušené – prerokovaný bude na pokračovaní 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.12.2016
 5. 5. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Návrh bude prerokovaný na pokračovaní 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.12.2016
 6. 6. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov
 7. 7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019
 8. 7A. Návrh na vypovedanie nájmu sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska 1
 9. 8. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016
 10. 9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)
 11. 10. Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014
 12. 11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva
 13. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov
 14. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Rokovanie o návrhu prerušené – prerokovaný bude na pokračovaní 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.12.2016
 15. 14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh bude prerokovaný na pokračovaní 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.12.2016
 16. 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov
 17. 16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.
 18. 17. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 – 2021
 19. 18. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 20. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť životného prostredia
 21. 20. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Messerschmidtovo námestie“
 22. 21. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Steinov dvor“
 23. 22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Námestie Mórica Beňovského“
 24. 23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 25. 24. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016
 26. 25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 27. 26. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
 28. 27. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016
 29. 28. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 6. decembru 2016
 30. 29. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 31. 30. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 32. 31. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 33. 32. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 34. 33. Rôzne
 35. 34. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 36. 35. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 06.12.2016 09:10
Schválenie programu zasadnutia

návrh p. Uličnej

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 16 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Martin Gajdoš
Hlasovanie č. 2: 06.12.2016 09:11
Schválenie programu zasadnutia

návrh p. Kollára a Vagáča

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Barbora Oráčová
Za: 16 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Štefan Holčík , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 06.12.2016 09:12
Schválenie programu zasadnutia

návrh p. Borguľu

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Za: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 14 Ľubomír Boháč , Marta Černá , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 06.12.2016 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Za: 23 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 06.12.2016 09:14
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Za: 23 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 06.12.2016 09:15
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Viktor Muránsky
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Kristián Straka
Hlasovanie č. 7: 06.12.2016 09:17
Schválenie programu zasadnutia

volebná komisia

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Matej Vagač
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 06.12.2016 09:22
1. Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

volebná komisia

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Za: 23 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 06.12.2016 10:32
2. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 06.12.2016 11:38
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Ľubomír Boháč , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 06.12.2016 11:41
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagáča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Štefan Bučko , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Martin Borguľa , Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 06.12.2016 11:43
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Borguľu

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Štefan Bučko , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka
Proti: 4 Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Soňa Párnická , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 06.12.2016 11:44
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Kollára

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Štefan Bučko , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 8 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 06.12.2016 11:45
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková
Proti: 1 Martin Borguľa
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 15: 06.12.2016 13:42
6. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická
Za: 6 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 8 Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Peter Osuský
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 06.12.2016 15:16
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 06.12.2016 15:17
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 13 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Martin Borguľa , Štefan Holčík , Kristián Straka , Peter Tatár
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Jana Španková
Nehlasovali: 1 Martin Gajdoš
Hlasovanie č. 18: 06.12.2016 15:20
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 11 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Peter Tatár , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 06.12.2016 15:21
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Borguľu

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 06.12.2016 15:22
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh poslancov

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Soňa Párnická
Za: 12 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 06.12.2016 15:25
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Uličnej

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Tatár
Za: 10 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Martin Borguľa , Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 06.12.2016 15:26
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 8 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 06.12.2016 15:28
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

časť /a

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 24: 06.12.2016 15:29
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

časť /b

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Miloš Domorák , Peter Osuský , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 06.12.2016 15:29
7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019

časť /c

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Soňa Párnická
Za: 11 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 7 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Peter Osuský , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 06.12.2016 16:07
7./A Návrh na vypovedanie nájmu sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska 1
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 06.12.2016 16:11
8. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016

schvaľuje

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Veronika Remišová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 06.12.2016 16:29
9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)

návrh p. Bútoru

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 10 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Matej Vagač
Proti: 4 Ľubomír Boháč , Miroslav Kollár , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 29: 06.12.2016 16:30
9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 2 Peter Osuský , Martina Uličná
Hlasovanie č. 30: 06.12.2016 16:32
10. Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 06.12.2016 16:36
12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 12 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 4 Štefan Bučko , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 06.12.2016 16:37
12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 2 Miroslav Kollár , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Vladimír Palko
Hlasovanie č. 33: 06.12.2016 16:49
15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová
Za: 8 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 2 Ivan Bútora , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 06.12.2016 17:00
16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 06.12.2016 17:01
17. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 ­ 2021
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 06.12.2016 17:02
18. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 06.12.2016 17:04
19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 06.12.2016 17:05
20. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Messerschmidtovo námestie“
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 06.12.2016 17:06
21. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Steinov dvor“
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 06.12.2016 17:23
22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 11 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Ivan Bútora , Viera Satinská
Zdržali sa: 2 Soňa Párnická , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 06.12.2016 17:29
22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“

návrh p.Holčíka

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 4 Štefan Holčík , Viera Satinská , Kristián Straka , Peter Tatár
Proti: 3 Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Matej Vagač
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 42: 06.12.2016 17:30
22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“

návrh p.Gajdoša

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 9 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 2 Miroslav Kollár , Matej Vagač
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Miloš Domorák
Hlasovanie č. 43: 06.12.2016 17:32
22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mórica Beňovského“
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 9 Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 4 Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Viktor Muránsky
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 06.12.2016 17:33
23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 06.12.2016 17:34
24. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 06.12.2016 17:47
25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 7 Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Peter Tatár
Proti: 2 Miroslav Kollár , Jana Španková
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Viera Satinská , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 06.12.2016 17:47
25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Soňa Párnická
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 06.12.2016 17:49
26. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 06.12.2016 17:50
27. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 06.12.2016 17:52
28. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 6. decembru 2016
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 06.12.2016 17:53
29. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 06.12.2016 17:57
30. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 10 Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 06.12.2016 17:58
31. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 54: 06.12.2016 18:06
32. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Miroslav Kollár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 55: 06.12.2016 18:08
34. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 7. 7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019
 8. 8. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016
 9. 9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)
 10. 10. Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014
 11. 11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
 16. 16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.
 17. 17. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 – 2021
 18. 18. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť životného prostredia
 20. 20. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Messerschmidtovo námestie“
 21. 21. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Steinov dvor“
 22. 22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Námestie Mórica Beňovského“
 23. 23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016
 25. 25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 26. 26. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
 27. 27. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016
 28. 28. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 6. decembru 2016
 29. 29. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 30. 30. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 31. 31. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 32. 32. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 33. 33. Rôzne
 34. 34. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 35. 35. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto