Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 30.11.2016 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 2. 2. zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 3. 3. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 - 2019,
 4. 4. návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky (dočasné parkovanie motorových vozidiel),
 5. 5. žiadosť Rady školy pri ZŠ a MŠ Milana Rastislava Štefánika Grösslingová 48 o vybudovanie dopravného spomaľovača – retardéru pred vjazdom zo školy na Grösslingovej ulici
 6. 6. návrh na uzatvorenie úseku Kúpeľnej ulice medzi Vajanského nábrežím a Medenou ulicou,
 7. 7. rekonštrukcia Židovskej ulice – aktuálny stav,
 8. 8. rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 2. 2. zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 3. 3. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 - 2019,
 4. 4. návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky (dočasné parkovanie motorových vozidiel),
 5. 5. žiadosť Rady školy pri ZŠ a MŠ Milana Rastislava Štefánika Grösslingová 48 o vybudovanie dopravného spomaľovača – retardéru pred vjazdom zo školy na Grösslingovej ulici
 6. 6. návrh na uzatvorenie úseku Kúpeľnej ulice medzi Vajanského nábrežím a Medenou ulicou,
 7. 7. rekonštrukcia Židovskej ulice – aktuálny stav,
 8. 8. rôzne.