Komisia mandátová – Zasadnutie 28.11.2016 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Posúdenie náležitosti podaných písomných prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh platu novozvolenému miestnemu kontrolórovi mestskej časti od 1.1.2017
  3. 3. Návrh odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
  4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP