Miestna rada – Zasadnutie 29.11.2016 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 7. 7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019
 8. 8. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016
 9. 9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)
 10. 10. Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014
 11. 11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
 16. 16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.
 17. 17. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 – 2021
 18. 18. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť životného prostredia
 20. 20. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Messerschmidtovo námestie“
 21. 21. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Steinov dvor“
 22. 22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Námestie Mórica Beňovského“
 23. 23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016
 25. 24a. Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie 1. polrok 2016
 26. 25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 27. 26. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
 28. 27. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016
 29. 28. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 6. decembru 2016
 30. 29. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 31. 30. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 32. 31. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 33. 32. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 34. 33. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Voľba 7. člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na zriadenie Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na čerpanie úveru na rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 7. 7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-2019
 8. 8. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016
 9. 9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dočasné parkovanie motorových vozidiel)
 10. 10. Návrh na predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na zrušenie písm. g) časti E. uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 schváleného dňa 24.06.2014
 11. 11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3721 na Pražskej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Školská č. 14 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na nájom nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
 16. 16. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti PROXENTA Private Equity, s.r.o.
 17. 17. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 – 2021
 18. 18. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 - oblasť životného prostredia
 20. 20. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Messerschmidtovo námestie“
 21. 21. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Steinov dvor“
 22. 22. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Námestie Mórica Beňovského“
 23. 23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016
 25. 24a. Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie 1. polrok 2016
 26. 25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 27. 26. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Oliverovi Paradeiserovi
 28. 27. Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2015/2016
 29. 28. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 6. decembru 2016
 30. 29. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 31. 30. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 32. 31. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 33. 32. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 34. 33. Rôzne