Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.12.2016 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Audit účtovnej závierky za rok 2015
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 6. 6. Voľba Hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 8. 8. Návrh na Doplnok č. 4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Návrh na Doplnok č.1 k VZN č. 01/2007 o jednorazovej dávke sociálnej pomoci
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Návrh na VZN č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ŠKD)
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Návrh na VZN č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 - 2019; stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 13. 13. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 14. 14. Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 15. 15. Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, ....
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 16. 16. Interpelácie
 17. 17. Návrh na doplnenie uznesení
 18. 18. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Audit účtovnej závierky za rok 2015
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 6. 6. Voľba Hlavného kontrolóra obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016
  Predkladateľ: Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 8. 8. Návrh na Doplnok č. 4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Návrh na Doplnok č.1 k VZN č. 01/2007 o jednorazovej dávke sociálnej pomoci
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Návrh na VZN č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ŠKD)
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Návrh na VZN č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 - 2019; stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce,Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 13. 13. Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 14. Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, ....
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Interpelácie
 17. 17. Návrh na doplnenie uznesení
 18. 18. Záver