Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 25.01.2017 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze, s účinnosťou od 10. februára 2017
 3. 3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 (PHSR)
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ul. Prokopa Veľkého, parc č. 4840/38
 5. 5. Materiály majetkové – len na predbežné prerokovanie na zasadnutí Komisie - Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na nájom pozemku na parc. č. 21353/4 na Tobruckej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc.č. 3681/5 - Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc.č. 3681/10 - Návrh na predaj pozemku parc.č. 637/18 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc.č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Návrh na predaj pozemku parc.č. 2983/21 na Vlčkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby ZSS na Dobšinského ul. v Bratislave
 7. 7. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto účinného od 15. Januára 2017
 8. 8. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.
 9. 9. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze, s účinnosťou od 10. februára 2017
 3. 3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 (PHSR)
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ul. Prokopa Veľkého, parc č. 4840/38
 5. 5. Materiály majetkové – len na predbežné prerokovanie na zasadnutí Komisie - Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na nájom pozemku na parc. č. 21353/4 na Tobruckej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc.č. 3681/5 - Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc.č. 3681/10 - Návrh na predaj pozemku parc.č. 637/18 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc.č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Návrh na predaj pozemku parc.č. 2983/21 na Vlčkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby ZSS na Dobšinského ul. v Bratislave
 7. 7. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto účinného od 15. Januára 2017
 8. 8. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.
 9. 9. Rôzne