Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 25.01.2017 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze, s účinnosťou od 10. februára 2017
 3. 3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 (PHSR)
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ul. Prokopa Veľkého, parc č. 4840/38
 5. 5. Materiály majetkové – len na predbežné prerokovanie na zasadnutí Komisie - Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na nájom pozemku na parc. č. 21353/4 na Tobruckej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc.č. 3681/5 - Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc.č. 3681/10 - Návrh na predaj pozemku parc.č. 637/18 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc.č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Návrh na predaj pozemku parc.č. 2983/21 na Vlčkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby ZSS na Dobšinského ul. v Bratislave
 7. 7. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto účinného od 15. Januára 2017
 8. 8. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.
 9. 9. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze, s účinnosťou od 10. februára 2017
 3. 3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 (PHSR)
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ul. Prokopa Veľkého, parc č. 4840/38
 5. 5. Materiály majetkové – len na predbežné prerokovanie na zasadnutí Komisie - Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na nájom pozemku na parc. č. 21353/4 na Tobruckej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc.č. 3681/5 - Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 21, parc.č. 3681/10 - Návrh na predaj pozemku parc.č. 637/18 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc.č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - Návrh na predaj pozemku parc.č. 2983/21 na Vlčkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby ZSS na Dobšinského ul. v Bratislave
 7. 7. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto účinného od 15. Januára 2017
 8. 8. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.
 9. 9. Rôzne