Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 07.02.2017 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 2/A. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 4. 3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva
 5. 4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov
 6. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/38
 7. 6. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze
 8. 7. Návrh na zrušenie Zásad o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov
 9. 8. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 8/A. Voľba poslanca Miroslava Kollára za člena Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
 11. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 – oblasť kultúry
 12. 9/A. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 13. 9/B. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 – sociálna oblasť
 14. 10. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Námestie Mateja Korvína“
 15. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2017
 16. 12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 17. 13. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva
 18. 14. Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva
 19. 15. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 15. januára 2017
 20. 16. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 21. 17. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 22. 18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 23. 19. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 24. 20. Rôzne
 25. 21. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 07.02.2017 09:05
Schválenie programu zasadnutia

o bode 8.A

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Peter Tatár
Nehlasovali: 2 Ondrej Dostál , Viera Satinská
Hlasovanie č. 2: 07.02.2017 09:07
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 07.02.2017 09:08
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viktor Muránsky
Hlasovanie č. 4: 07.02.2017 09:09
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Holčík
Hlasovanie č. 5: 07.02.2017 09:41
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 07.02.2017 10:45
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Uličnej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 7 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Ivan Bútora , Štefan Holčík
Zdržali sa: 12 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 07.02.2017 10:47
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Kollára

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 5 Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Ivan Bútora , Štefan Holčík , Matej Vagač
Zdržali sa: 13 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 07.02.2017 10:48
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Kollára

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 5 Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Štefan Holčík , Vladimír Palko , Viera Satinská , Matej Vagač
Zdržali sa: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 07.02.2017 10:48
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 07.02.2017 10:53
2./A Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Marta Černá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 07.02.2017 11:22
4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou

návrh p.Špankovej

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 4 Ľubomír Boháč , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková
Proti: 4 Štefan Holčík , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 11 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 07.02.2017 11:23
4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 3 Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Kristián Straka
Proti: 6 Ivan Bútora , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 11 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 07.02.2017 11:25
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/38
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 19 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ľubomír Boháč
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 07.02.2017 11:39
6. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 07.02.2017 11:52
7. Návrh na zrušenie Zásad o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 4 Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Kristián Straka
Proti: 6 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Martina Uličná , Matej Vagač
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 07.02.2017 11:53
8. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 19 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 07.02.2017 11:59
8./A Voľba poslanca Miroslava Kollára za člena Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Kristián Straka , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 07.02.2017 12:03
9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 ­ oblasť kultúry
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 19: 07.02.2017 12:04
9./A Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 ­ oblasť školstva
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Marta Černá
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 07.02.2017 12:05
9./B Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 ­ sociálna oblasť
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 07.02.2017 13:38
10. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mateja Korvína“
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 1 Miroslav Kollár
Proti: 2 Štefan Holčík , Matej Vagač
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková
Hlasovanie č. 22: 07.02.2017 13:39
10. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva ­ „Námestie Mateja Korvína“
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 07.02.2017 13:43
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2017
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 07.02.2017 13:44
12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 07.02.2017 13:46
15. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 15. januára 2017
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 07.02.2017 13:53
16. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

berie na vedomie

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Miroslav Kollár , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Hlasovanie č. 27: 07.02.2017 14:01
17. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

návrh p.Uličnej

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová
Za: 18 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 07.02.2017 14:03
18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca

berie na vedomie

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 07.02.2017 14:29
19. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

návrh p.Kollára

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová
Za: 1 Miroslav Kollár
Proti: 4 Ľubomír Boháč , Štefan Holčík , Peter Osuský , Vladimír Palko
Zdržali sa: 13 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Nehlasovali: 3 Štefan Bučko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 30: 07.02.2017 14:30
19. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Miroslav Kollár
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/38
 6. 6. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze
 7. 7. Návrh na zrušenie Zásad o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 – oblasť kultúry
 10. 10. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Námestie Mateja Korvína“
 11. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2017
 12. 12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 13. 13. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 14. 14. Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
 15. 15. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 15. januára 2017
 16. 16. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 17. 17. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 18. 18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 19. 19. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 20. 20. Rôzne
 21. 21. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto