Miestna rada – Zasadnutie 31.01.2017 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/38
 6. 6. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze
 7. 7. Návrh na zrušenie Zásad o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 – oblasť kultúry
 10. 10. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Námestie Mateja Korvína“
 11. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2017
 12. 12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 13. 13. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 14. 14. Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
 15. 15. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 15. januára 2017
 16. 16. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 17. 17. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 18. 18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 19. 19. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 20. 20. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3483/1 a 3483/7 vo dvore na Štefánikovej 41 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/38
 6. 6. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze
 7. 7. Návrh na zrušenie Zásad o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 – oblasť kultúry
 10. 10. Návrh na pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – „Námestie Mateja Korvína“
 11. 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2017
 12. 12. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 13. 13. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 14. 14. Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
 15. 15. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 15. januára 2017
 16. 16. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 17. 17. Informácia o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 18. 18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 19. 19. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 20. 20. Rôzne