Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 20.03.2017 o 16:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja m.č. Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
  3. 3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť
  4. 4. Návrh zásad o poskytovaní finančnom príspevku mnohodetným rodinám
  5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Návrhy VZN, resp. zásad, ktoré bude predkladať oddelenie sociálnych vecí na rokovanie MsZ
  2. 2. Návrh zásad o finančnom príspevku mnohodetným rodinám
  3. 3. Návrh PHSR - predloží spracovateľ dokumentu
  4. 4. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych vecí
  5. 5. Rôzne