Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 08.03.2017 o 15:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. 2. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4
 3. 3. Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s.
 5. 5. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09.2015 (týkajúce sa nájmu TEZ pre spol. TERMMING, a.s.)
 6. 6. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice Chorvátska č. 1 v Bratislave
 7. 7. Návrh na zrušenie uznesení (nájom NP na ul. Ventúrska č. 9, Zmluva o spolupráci s organizáciou VIA CULTURA)
 8. 8. Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov
 9. 9. Žiadosti o prevod vlastníctva nebytových priestorov (tabuľkový prehľad, informácia, predbežné prerokovanie)
 10. 10. Materiály majetkové – len na predbežné prerokovanie na zasadnutí Komisie - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3096/7 na Mišíkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 4007 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. 2. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4
 3. 3. Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s.
 5. 5. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09.2015 (týkajúce sa nájmu TEZ pre spol. TERMMING, a.s.)
 6. 6. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice Chorvátska č. 1 v Bratislave
 7. 7. Návrh na zrušenie uznesení (nájom NP na ul. Ventúrska č. 9, Zmluva o spolupráci s organizáciou VIA CULTURA)
 8. 8. Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov
 9. 9. Žiadosti o prevod vlastníctva nebytových priestorov (tabuľkový prehľad, informácia, predbežné prerokovanie)
 10. 10. Materiály majetkové – len na predbežné prerokovanie na zasadnutí Komisie - Návrh na predaj pozemku parc.č. 3096/7 na Mišíkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 4007 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Rôzne