Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.03.2017 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Stiahnuté z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
  Stiahnuté z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 3. 2/A. Uznesenie miestneho zastupiteľstva k rokovaniu mestského zastupiteľstva o zákaze hazardu v Bratislave
 4. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 6. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 7. 6. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám
 8. 7. Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 9. 8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 10. 9. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 11. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 12. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Hollého č. 9 – 11 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 13. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 14. 13. Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4
 16. 15. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 17. 16. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mest č. 84/2015 z 22. 09. 2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 18. 17. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1
 19. 18. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 20. 19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici
 21. 20. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o. z. v oblasti spoločného kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca
 22. 21. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby)
 23. 22. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
 24. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 25. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 26. 25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 27. 26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - sociálna oblasť
 28. 27. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 29. 28. Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
 30. 29. Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu „Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“
 31. 30. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 32. 31. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017
 33. 32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 34. 33. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 35. 34. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 36. 35. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 37. 36. Rôzne
 38. 37. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 39. 38. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 28.03.2017 09:16
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Štefan Holčík , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 28.03.2017 09:17
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Osuského

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 15 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Marta Černá , Štefan Holčík , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 28.03.2017 09:19
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Palka

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Veronika Remišová
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 28.03.2017 09:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Veronika Remišová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 5: 28.03.2017 09:22
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 28.03.2017 09:23
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Viktor Muránsky
Hlasovanie č. 7: 28.03.2017 10:00
2.A Uznesenie Miestneho zastupiteľstva k rokovaniu Mestského zastupiteľstva o zákaze hazardu v Bratislave
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 28.03.2017 10:02
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Peter Osuský , Martina Uličná
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 28.03.2017 10:04
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Peter Osuský , Martina Uličná
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 28.03.2017 10:06
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Peter Osuský
Za: 21 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 28.03.2017 10:30
6. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Peter Tatár
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 28.03.2017 11:01
7. Návrh Zásad udeľovania grantov ­ poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru

návrh p.Boháča

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 1 Peter Tatár
Hlasovanie č. 13: 28.03.2017 11:02
7. Návrh Zásad udeľovania grantov ­ poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru

návrh p.Uličnej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 12 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Hlasovanie č. 14: 28.03.2017 11:05
7. Návrh Zásad udeľovania grantov ­ poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru

návrh p.Vagáča

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 11 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Martin Borguľa , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 28.03.2017 11:07
7. Návrh Zásad udeľovania grantov ­ poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru

návrh p.Vagáča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Veronika Remišová
Za: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Peter Tatár
Zdržali sa: 6 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 28.03.2017 11:07
7. Návrh Zásad udeľovania grantov ­ poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 28.03.2017 11:58
8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

návrh p.Boháča

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 7 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Jana Španková
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 18: 28.03.2017 11:59
8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

návrh p.Boháča

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 8 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Miroslav Kollár , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Jana Španková
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 19: 28.03.2017 12:00
8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 11 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Marta Černá , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 20: 28.03.2017 14:05
30. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

návrh p.Uličnej

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Peter Tatár
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Kristián Straka
Zdržali sa: 2 Barbora Oráčová , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 28.03.2017 14:14
9. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava­Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 ­ 2023 s výhľadom do roku 2040
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Peter Osuský , Veronika Remišová , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 14 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 28.03.2017 15:21
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 11 Martin Borguľa , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Vladimír Palko , Viera Satinská , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 23: 28.03.2017 15:24
12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 12 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 28.03.2017 15:28
13. Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Miroslav Kollár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 28.03.2017 15:31
14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4

návrh p.Muránskeho

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 28.03.2017 15:32
14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 28.03.2017 15:49
15. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 11 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 28.03.2017 15:56
16. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mest č. 84/2015 z 22. 09. 2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 12 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 29: 28.03.2017 16:12
17. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 15 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 28.03.2017 16:14
18. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 28.03.2017 16:16
19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martin Borguľa
Hlasovanie č. 32: 28.03.2017 16:25
20. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o. z. v oblasti spoločného kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 13 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 1 Ondrej Dostál
Zdržali sa: 1 Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 28.03.2017 16:27
21. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby)
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 28.03.2017 16:28
22. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 28.03.2017 16:30
23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 28.03.2017 16:31
24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 28.03.2017 16:32
25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 28.03.2017 16:33
26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - sociálna oblasť
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 28.03.2017 16:45
27. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 28.03.2017 16:46
28. Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Holčík
Hlasovanie č. 41: 28.03.2017 16:50
29. Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu „Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 28.03.2017 16:52
31. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 28.03.2017 17:03
32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

návrh p.Boháča

Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 28.03.2017 17:04
32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 28.03.2017 17:05
33. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 28.03.2017 17:07
34. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 47: 28.03.2017 17:09
35. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 28.03.2017 17:13
37. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Martina Uličná
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám
 7. 7. Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 8. 8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 9. 9. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Hollého č. 9 – 11 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4
 15. 15. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 16. 16. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mest č. 84/2015 z 22. 09. 2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 17. 17. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1
 18. 18. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 19. 19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici
 20. 20. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o. z. v oblasti spoločného kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca
 21. 21. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby)
 22. 22. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
 23. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 24. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 25. 25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 26. 26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - sociálna oblasť
 27. 27. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 28. 28. Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
 29. 29. Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu „Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“
 30. 30. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 31. 31. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017
 32. 32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 33. 33. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 34. 34. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 35. 35. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 36. 36. Rôzne
 37. 37. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 38. 38. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto