Miestna rada – Zasadnutie 21.03.2017 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám
 7. 7. Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 8. 8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 9. 9. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Hollého č. 9 – 11 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4
 15. 15. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 16. 16. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 17. 17. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1
 18. 18. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 19. 19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici
 20. 20. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o. z. v oblasti spoločného kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca
 21. 21. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby)
 22. 22. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
 23. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 24. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 25. 25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 26. 26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - sociálna oblasť
 27. 27. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 28. 28. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
 29. 29. Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu „Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“
 30. 30. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 31. 31. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017
 32. 32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 33. 33. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 34. 34. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 35. 35. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 36. 36. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám
 7. 7. Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 8. 8. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 9. 9. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Hollého č. 9 – 11 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4
 15. 15. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 16. 16. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 17. 17. Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1
 18. 18. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 19. 19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici
 20. 20. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o. z. v oblasti spoločného kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca
 21. 21. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby)
 22. 22. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
 23. 23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 24. 24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 25. 25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 26. 26. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - sociálna oblasť
 27. 27. Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka
 28. 28. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015
 29. 29. Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu „Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.“
 30. 30. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 31. 31. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017
 32. 32. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 33. 33. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 34. 34. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 35. 35. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 36. 36. Rôzne