Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 21.04.2017 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
 6. 6. Návrh Dodatku č. 1 Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neposlancov

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 21.04.2017 09:11
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 21.04.2017 09:12
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 21.04.2017 09:12
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 21.04.2017 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 21.04.2017 09:16
1. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 21.04.2017 10:16
2. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Marta Černá , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 1 Martin Borguľa
Zdržali sa: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 21.04.2017 10:20
3. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách ­ IROP-PO2-SC222-2016-13“
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 21.04.2017 12:06
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Dostála

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Viera Satinská
Proti: 7 Ľubomír Boháč , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 21.04.2017 12:07
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Dostála

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Viera Satinská , Jana Španková
Proti: 2 Halka Ležovičová , Vladimír Palko
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 21.04.2017 12:08
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Dostála

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 9 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská
Proti: 5 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Matej Vagač
Zdržali sa: 7 Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 21.04.2017 12:09
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Dostála

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 9 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská
Proti: 4 Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Kristián Straka , Matej Vagač
Zdržali sa: 7 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 12: 21.04.2017 12:11
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Dostála

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Viera Satinská , Martina Uličná
Proti: 2 Štefan Holčík , Vladimír Palko
Zdržali sa: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 21.04.2017 12:12
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Oračovej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 15 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 5 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 21.04.2017 12:14
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Oračovej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 9 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 1 Jana Španková
Zdržali sa: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 21.04.2017 12:15
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Oračovej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 10 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 5 Martin Borguľa , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 21.04.2017 12:16
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Osuského

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Viera Satinská , Kristián Straka
Proti: 4 Štefan Bučko , Vladimír Palko , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 21.04.2017 12:18
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Boháča

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Kristián Straka , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko
Zdržali sa: 5 Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 21.04.2017 12:19
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Uličnej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 15 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 5 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Viera Satinská , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 21.04.2017 12:20
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Zieglera

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 9 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 5 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko
Zdržali sa: 7 Martin Borguľa , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 21.04.2017 12:21
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Zieglera

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 7 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský
Zdržali sa: 10 Štefan Bučko , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 21.04.2017 12:23
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 6 Štefan Bučko , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Kristián Straka , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko
Zdržali sa: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 21.04.2017 12:24
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 4 Martin Borguľa , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Tomáš Ziegler
Proti: 7 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 23: 21.04.2017 12:26
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár , Martina Uličná
Za: 14 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 1 Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský
Nehlasovali: 1 Barbora Oráčová
Hlasovanie č. 24: 21.04.2017 12:45
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb

návrh p.Parnickej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 21.04.2017 12:46
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb

návrh p.Palka

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 8 Štefan Bučko , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Ivan Bútora , Ondrej Dostál
Zdržali sa: 10 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 21.04.2017 12:47
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb

návrh p.Boháča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 6 Ľubomír Boháč , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Peter Osuský , Vladimír Palko
Zdržali sa: 6 Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Jana Španková , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Martin Gajdoš
Hlasovanie č. 27: 21.04.2017 12:49
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 18 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ľubomír Boháč
Nehlasovali: 1 Peter Osuský
Hlasovanie č. 28: 21.04.2017 12:50
6. Návrh Dodatku č.1 Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto-neposlancov
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Veronika Remišová , Peter Tatár
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Štefan Holčík
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb