Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 10.04.2017 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
  1. 1. Návrh Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská č. 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  3. 3. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný príspevok a spoluúčasť na realizácii projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách - IROP-P02-SC222-2016-13"
  4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (zaslala som Vám ho e-mailom dňa 6.4.2017)
  2. 2. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa