Miestna rada – Zasadnutie 21.04.2017 o 08:30 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
  1. 1. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu Neverejný dokument
  1. 1. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“