Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 04.05.2017 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ku dňu 31.12.2016
 3. 3. Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 6. 6. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici v Bratislave
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1,3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 11. 11. Materiály majetkové na predbežné prerokovanie: - Návrh na predaj na predaj časti pozemku registra „E“parc.č. 1731/3 na Radvanskej 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku registra „E“ parc.č. 1731/3 pod rodinným domom na Radvanskej 6 - Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj zdevastovaných bytov v správa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže
 12. 12. Tabuľka – prehľad žiadostí o kúpu nebytových priestorov
 13. 13. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ku dňu 31.12.2016
 3. 3. Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 6. 6. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici v Bratislave
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1,3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 11. 11. Materiály majetkové na predbežné prerokovanie: - Návrh na predaj na predaj časti pozemku registra „E“parc.č. 1731/3 na Radvanskej 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj časti pozemku registra „E“ parc.č. 1731/3 pod rodinným domom na Radvanskej 6 - Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa - Návrh na predaj zdevastovaných bytov v správa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže
 12. 12. Tabuľka – prehľad žiadostí o kúpu nebytových priestorov
 13. 13. Rôzne