Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia č. 24/2017 z 28.3.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo Zásady udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 2. 2. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 6. 6. Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.9.2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 12. 12. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2016
 13. 12/A. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 14. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 15. 14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 16. 15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 17. 16. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 186/2010 zo dňa 2.11.2010, ktorým bol schválený predaj obchodného podielu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o.
 18. 17. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2016
 19. 18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
 20. 19. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 16. máju 2017
 21. 20. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
 22. 21. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. mája 2017
 23. 22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 24. 23. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 25. 24. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 26. 25. Rôzne - Stručná informácia o o poslaneckej ankete v súvislosti s pripravovanou revitalizáciou parku na Jakubovom námestí
 27. 26. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 28. 27. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 16.05.2017 09:11
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Remišovej

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 7 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Veronika Remišová
Proti: 3 Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Jana Španková
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Štefan Holčík , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 16.05.2017 09:12
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 16.05.2017 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Ľubomír Boháč , Viktor Muránsky , Soňa Párnická
Hlasovanie č. 4: 16.05.2017 09:14
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 16.05.2017 09:20
1. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia č. 24/2017 z 28.3.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo Zásady udeľovania grantov ­ poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru

návrh p.Dostála

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 16.05.2017 11:04
2. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 16.05.2017 11:13
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 16 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 16.05.2017 13:22
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Boháča

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 9 Ľubomír Boháč , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 9 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 16.05.2017 13:23
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagáča

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Ondrej Dostál , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 9 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Jana Španková
Nehlasovali: 1 Peter Tatár
Hlasovanie č. 10: 16.05.2017 13:25
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Muránskeho

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 15 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 4 Štefan Bučko , Vladimír Palko , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 16.05.2017 13:26
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 14 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 2 Vladimír Palko , Matej Vagač
Zdržali sa: 3 Ľubomír Boháč , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 16.05.2017 13:46
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 9 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 10 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 16.05.2017 13:49
7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 16.05.2017 13:52
8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 16.05.2017 13:58
9. Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 16 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ľubomír Boháč
Hlasovanie č. 16: 16.05.2017 14:02
10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.9.2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 16.05.2017 14:11
12. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2016
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Štefan Holčík , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 16.05.2017 14:41
12./A Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mest Slovenskej republiky Bratislavy

návrh p.Párnickej

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 13 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 3 Peter Osuský , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 19: 16.05.2017 14:42
13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 16.05.2017 14:44
15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 18 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 16.05.2017 14:47
16. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 186/2010 zo dňa 2.11.2010, ktorým bol schválený predaj obchodného podielu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o.
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Miroslav Kollár
Hlasovanie č. 22: 16.05.2017 14:51
17. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava­Staré Mesto za rok 2016
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 16.05.2017 14:53
18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár
Za: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Hlasovanie č. 24: 16.05.2017 14:56
19. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 16. máju 2017
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 16.05.2017 14:58
20. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 16.05.2017 15:00
21. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. mája 2017
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná
Za: 16 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 16.05.2017 15:04
22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 16.05.2017 15:07
23. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková
Za: 15 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Hlasovanie č. 29: 16.05.2017 15:11
24. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Veronika Remišová , Viera Satinská
Za: 16 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ľubomír Boháč
Hlasovanie č. 30: 16.05.2017 15:23
26. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 13
Neprítomní: 12 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Marta Černá , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 13 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia č. 24/2017 z 28.3.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo Zásady udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 2. 2. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru
 7. 7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.9.2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 12. 12. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2016
 13. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 14. 14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť
 15. 15. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 16. 16. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 186/2010 zo dňa 2.11.2010, ktorým bol schválený predaj obchodného podielu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o.
 17. 17. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2016
 18. 18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
 19. 19. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 16. máju 2017
 20. 20. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
 21. 21. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. mája 2017
 22. 22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 23. 23. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
 24. 24. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 25. 25. Rôzne
 26. 26. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 27. 27. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto