Mestská rada – Zasadnutie 09.05.2017 o 16:00 Mestský úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh VZN o názvoch ulíc mesta Stupava
 5. 5. Projekt športových centier pre deti a mládež
 6. 6. Žiadosť o schválenie zámeru spravovania športovísk v areáli ZŠ Stupava občianskym združením „Školské športové centrum Stupava“
 7. 7. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 8. 8. Veci majetkové
 9. 8.1. Polláková Paulína – žiadosť o uzatvorenie NZ na spoluvlastnícky podiel na pozemkoch „C“KN č. 1675/540, 1675/595, 1675/596, 1675/597 v k.ú. Stupava
 10. 8.2. OTNS – SWAN – žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekom. stožiara-žiadateľ spol. SWAN, a.s., v zastúpení OTNS, a.s.
 11. 8.3. Németh Ľuboš – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „C“KN č. 1474 v k.ú. Stupava
 12. 8.4. Kalivoda Miroslav – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „E“KN č. 4256/4 v k.ú. Stupava
 13. 8.5. Kopáčová Jana, Gronová Dana – žiadosť o zámenu časti pozemku parcely reg. „C“KN č. 2166/1 za časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 1810/1 v k.ú, Stupava
 14. 8.6. Janková Jana – žiadosť o zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku parcele reg. „C“KN č. 772/1 v k.ú. Stupava
 15. 8.7. Drahošová Zuzana – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „C“KN č. 766/23 v k.ú. Stupava - schválenie ceny nájmu
 16. 8.8. Kiprich Jozef Ing. s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“KN č. 5797 v k.ú Stupava - uzatvorenie kúpnej zmluvy
 17. 8.9. Miklós Peter – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 163/12 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 18. 8.10. Javorský Miloš Ing. – žiadosť o uzatvorenie NZ na časť pozemku parcely
 19. 8.11. Kavický Milan – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č.1 v k.ú Stupava pod stavbou garáže
 20. 8.12. Golej Tomáš – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č.132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 21. 8.13. Vizmüllerová Ingrid – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg.„C“KN č. 163/43 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 22. 8.14. Korda Zuzana – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č.11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 23. 8.15. Koppová Elena – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č.31 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 24. 9. Správa o výsledku kontroly v MS Hviezdoslavova za rok 2015
 25. 10. Správa o výsledku kontroly účelnosti použitých verejných financií mesta Stupava
 26. 11. Schválenie Memoranda o spolupráci - Kúpalisko
  Predkladateľ: JUDr. Haulík
 27. 12. Informácia o Borníku
  Predkladateľ: JUDr. Haulík
 28. 13. Návrh programu na MsZ
 29. 14. Rôzne
 30. 15. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Návrh VZN o názvoch ulíc mesta Stupava
 5. 5. Projekt športových centier pre deti a mládež
 6. 6. Žiadosť o schválenie zámeru spravovania športovísk v areáli ZŠ Stupava občianskym združením „Školské športové centrum Stupava“
 7. 7. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 8. 8. Veci majetkové
 9. 9. 1 Polláková Paulína – žiadosť o uzatvorenie NZ na spoluvlastnícky podiel na pozemkoch „C“KN č. 1675/540, 1675/595, 1675/596, 1675/597 v k.ú. Stupava
 10. 10. 2 OTNS – SWAN – žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekom. stožiara-žiadateľ spol. SWAN, a.s., v zastúpení OTNS, a.s.
 11. 11. 3 Németh Ľuboš – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „C“KN č. 1474 v k.ú. Stupava
 12. 12. 4 Kalivoda Miroslav – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „E“KN č. 4256/4 v k.ú. Stupava
 13. 13. 5 Kopáčová Jana, Gronová Dana – žiadosť o zámenu časti pozemku parcely reg. „C“KN č. 2166/1 za časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 1810/1 v k.ú, Stupava
 14. 14. 6 Janková Jana – žiadosť o zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku parcele reg. „C“KN č. 772/1 v k.ú. Stupava
 15. 15. 7 Drahošová Zuzana – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „C“KN č. 766/23 v k.ú. Stupava - schválenie ceny nájmu
 16. 16. 8 Kiprich Jozef Ing. s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“KN č. 5797 v k.ú Stupava - uzatvorenie kúpnej zmluvy
 17. 17. 9 Miklós Peter – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 163/12 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 18. 18. 10 Javorský Miloš Ing. – žiadosť o uzatvorenie NZ na časť pozemku parcely
 19. 19. 11 Kavický Milan – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č.1 v k.ú Stupava pod stavbou garáže
 20. 20. 12 Golej Tomáš – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č.132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 21. 21. 13 Vizmüllerová Ingrid – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg.„C“KN č. 163/43 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 22. 22. 14 Korda Zuzana – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č.11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 23. 23. 15 Koppová Elena – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“KN č.31 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 24. 24. Správa o výsledku kontroly v MS Hviezdoslavova za rok 2015
 25. 25. Správa o výsledku kontroly účelnosti použitých verejných financií mesta Stupava
 26. 26. Návrh programu na MsZ
 27. 27. Rôzne
 28. 28. Záver