Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.05.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia primátora o dianí v meste Stupava
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 6. 6. Správa dočasnej komisie
 7. 7. Návrh VZN o názvoch ulíc mesta Stupava
 8. 8. Projekt športových centier pre deti a mládež
 9. 9. Správa MsP za rok 2016 a I. štvrťrok 2017
 10. 10. Informácia o výsledku prieskumu školského autobusu
 11. 11. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 12. 12. Memorandum o spolupráci
 13. 13. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov mesta
 14. 14. Hlasovanie o uzneseniach s pozastavenou vykonateľnosťou
 15. 15. Veci majetkové
 16. 15.1. OTNS – SWAN – žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekom. stožiara-žiadateľ spol. SWAN, a.s., v zastúpení OTNS, a.s.
 17. 15.2. Németh Ľuboš – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „C“ KN č. 1474 v k.ú. Stupava
 18. 15.3. Kalivoda Miroslav – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „E“ KN č. 4256/4 v k.ú. Stupava
 19. 15.4. Kopáčová Jana, Gronová Dana – žiadosť o zámenu časti pozemku parcely reg. „C“ KN č. 2166/1 za časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 1810/1 v k.ú, Stupava
 20. 15.5. Janková Jana – žiadosť o zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 772/1 v k.ú. Stupava
 21. 15.6. Drahošová Zuzana – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „C“ KN č. 766/23 v k.ú. Stupava - schválenie ceny nájmu
 22. 15.7. Kiprich Jozef Ing. s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 v k.ú Stupava - uzatvorenie kúpnej zmluvy
 23. 15.8. Miklós Peter – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 24. 15.9. Javorský Miloš Ing. – žiadosť o uzatvorenie NZ na časť pozemku parcely reg.“C“ KN č. 825/1 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 25. 15.10. Kavický Milan – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k.ú Stupava pod stavbou garáže
 26. 15.11. Golej Tomáš – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 27. 15.12. Vizmüllerová Ingrid – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 28. 15.13. Korda Zuzana – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 29. 15.14. Koppová Elena – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 30. 16. Návrh na určenie platu hlavnej kontrolórke na rok 2017
 31. 17. Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky
 32. 18. Interpelácie
 33. 19. Rôzne
 34. 20. Záver
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia primátora o dianí v meste Stupava
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 6. 6. Správa dočasnej komisie
 7. 7. Návrh VZN o názvoch ulíc mesta Stupava
 8. 8. Projekt športových centier pre deti a mládež
 9. 9. Správa MsP za rok 2016 a I. štvrťrok 2017
 10. 10. Informácia o výsledku prieskumu školského autobusu
 11. 11. Zmena rozpočtu mesta Stupava
 12. 12. Memorandum o spolupráci
 13. 13. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov mesta
 14. 14. Veci majetkové
 15. 14a. OTNS – SWAN – žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekom. stožiara-žiadateľ spol. SWAN, a.s., v zastúpení OTNS, a.s.
 16. 14b. Németh Ľuboš – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „C“ KN č. 1474 v k.ú. Stupava
 17. 14c. Kalivoda Miroslav – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „E“ KN č. 4256/4 v k.ú. Stupava
 18. 14d. Kopáčová Jana, Gronová Dana – žiadosť o zámenu časti pozemku parcely reg. „C“ KN č. 2166/1 za časť pozemku parcely reg. „C“KN č. 1810/1 v k.ú, Stupava
 19. 14e. Janková Jana – žiadosť o zriadenie vecného bremena na umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 772/1 v k.ú. Stupava
 20. 14f. Drahošová Zuzana – žiadosť o prenájom pozemku parcely reg. „C“ KN č. 766/23 v k.ú. Stupava - schválenie ceny nájmu
 21. 14g. Kiprich Jozef Ing. s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 v k.ú Stupava - uzatvorenie kúpnej zmluvy
 22. 14h. Miklós Peter – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 23. 14i. Javorský Miloš Ing. – žiadosť o uzatvorenie NZ na časť pozemku parcely reg.“C“ KN č. 825/1 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 24. 14j. Kavický Milan – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k.ú Stupava pod stavbou garáže
 25. 14k. Golej Tomáš – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 26. 14l. Vizmüllerová Ingrid – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 27. 14m. Korda Zuzana – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže
 28. 14n. Koppová Elena – žiadosť o uzatvorenie NZ na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže
 29. 15. Návrh na určenie platu hlavnej kontrolórke na rok 2017
 30. 16. Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky
 31. 17. Interpelácie
 32. 18. Rôzne
 33. 19. Záver