Komisia majetková a legislatívno-právna – Zasadnutie 25.05.2017 o 17:00 Mestský úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Materiály na prerokovanie
  3. 2.1. Škrovan Ondrej - žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcela reg. EKN č. 199/4 k. ú. Stupava.
  4. 2.2. Škrovanová Martina - žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcela reg. EKN č. 199/4 k. ú. Stupava.
  5. 2.3. Poľovnícke združenie Stupava – Mást - žiadosť o začlenenie pozemkov vo vlastníctve mesta Stupava do poľovného revíru.
  6. 3. Rôzne
  7. 4. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP