Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 07.06.2017 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na nájom nebytových priestorov na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa (obnovenie nájomných vzťahov pre divadlá v Pistoriho paláci)
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
 7. 7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1,3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 9. 9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcela č. 4840/50 na Šípkovej ulici
 11. 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Nájom pozemku parcela č. 21353/4 na Tobruckej ulici v Bratislave (ARI reštaurácia, opakovaná žiadosť od užívateľa)
 13. 13. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na nájom nebytových priestorov na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa (obnovenie nájomných vzťahov pre divadlá v Pistoriho paláci)
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
 7. 7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1,3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 9. 9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcela č. 4840/50 na Šípkovej ulici
 11. 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Nájom pozemku parcela č. 21353/4 na Tobruckej ulici v Bratislave (ARI reštaurácia, opakovaná žiadosť od užívateľa)
 13. 13. Rôzne