Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 07.06.2017 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na nájom nebytových priestorov na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa (obnovenie nájomných vzťahov pre divadlá v Pistoriho paláci)
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
 7. 7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1,3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 9. 9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcela č. 4840/50 na Šípkovej ulici
 11. 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Nájom pozemku parcela č. 21353/4 na Tobruckej ulici v Bratislave (ARI reštaurácia, opakovaná žiadosť od užívateľa)
 13. 13. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č..../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č...../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na nájom nebytových priestorov na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa (obnovenie nájomných vzťahov pre divadlá v Pistoriho paláci)
 6. 6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
 7. 7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1,3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 9. 9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcela č. 4840/50 na Šípkovej ulici
 11. 11. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Nájom pozemku parcela č. 21353/4 na Tobruckej ulici v Bratislave (ARI reštaurácia, opakovaná žiadosť od užívateľa)
 13. 13. Rôzne