Mestská rada – Zasadnutie 12.06.2017 o 16:00 Mestský úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o aktuálnom stave ZUŠ
 5. 5. Záverečný účet Mesta Stupava
 6. 6. Návrh na zmenu rozpočtu
 7. 7. Návrh VZN č. ..../2017o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
 8. 8. Veci majetkové
 9. 8.1. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovan
 10. 8.2. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovanová
 11. 8.3. Žiadosť o začlenenie pozemkov vo vlastníctve mesta Stupava do poľovného revíru – Poľovnícke združenie Stupava – Mást
 12. 8.4. Strásky Milan - zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcelách reg. „C“ KN č. 4132/159 a č. 4231/493 v k. ú. Stupava – zmena Uznesenia č. 46/2016 zo dňa 31.03.2016
 13. 8.5. Vizmüllerová Ingrid – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže – zmena Uznesenia č. 127/2017 zo dňa 18.05.2017
 14. 8.6. Klub Slovenských turistov Tatran Stupava – žiadosť o prenájom pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 740/28, 740/29, 740/30 v k. ú. Stupava a časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 740/1 v k.ú. Stupava
 15. 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 16. 10. Návrh programu na MsZ
 17. 11. Rôzne
 18. 12. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľa zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Záverečný účet Mesta Stupava
 5. 5. Zmena rozpočtu
 6. 6. Návrh VZN č. ..../2017o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
 7. 7. Veci majetkové
 8. 7a. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovan
 9. 7b. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovanová
 10. 7c. Žiadosť o začlenenie pozemkov vo vlastníctve mesta Stupava do poľovného revíru – Poľovnícke združenie Stupava – Mást
 11. 7d. Strásky Milan - zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcelách reg. „C“ KN č. 4132/159 a č. 4231/493 v k. ú. Stupava – zmena Uznesenia č. 46/2016 zo dňa 31.03.2016
 12. 7e. Vizmüllerová Ingrid – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k.ú. Stupava pod stavbou garáže – zmena Uznesenia č. 127/2017 zo dňa 18.05.2017
 13. 7f. Klub Slovenských turistov Tatran Stupava – žiadosť o prenájom pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 740/28, 740/29, 740/30 v k. ú. Stupava a časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 740/1 v k.ú. Stupava
 14. 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 15. 9. Návrh programu na MsZ
 16. 10. Rôzne
 17. 11. Záver