Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2017 o 09:00 Mestské kultúrne a informačné centrum

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia primátora o dianí v meste
 5. 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 6. 6. Záverečný účet Mesta Stupava za rok 2016 + stanovisko hlavnej kontrolórky
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Zmeny rozpočtu
 8. 8. Projekt – Zlepšenie technického vybavenia učební a stavebno-technické úpravy na ZS v Stupave
 9. 9. Projekt – Kompostovanie BRKO v meste Stupava
 10. 10. Informácia o opatrovateľskej službe v podmienkach mesta Stupava
 11. 11. Návrh VZN č. ..../2017o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
 12. 12. Veci majetkové
 13. 12.1. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovan
 14. 12.2. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovanová
 15. 12.3. Žiadosť o začlenenie pozemkov vo vlastníctve mesta Stupava do poľovného revíru – Poľovnícke združenie Stupava – Mást
 16. 12.4. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcelách reg. „C“ KN č. 4132/159 a č. 4231/493 v k. ú. Stupava – zmena Uznesenia č. 46/2016 zo dňa 31.03.2016 – p. Straský
 17. 12.5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – zmena uznesenia č. 127/2017 zo dňa 18.05.2017 – p. Vizmüllerová
 18. 12.6. Žiadosť o prenájom pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 740/28, 740/29, 740/30 v k. ú. Stupava a časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 740/1 v k. ú. Stupava Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
 19. 12.7. Nadobudnutie vlastníctva k pozemkom parc. č. 2009/5, parc. č. 2009/38, parc. č. 2009/39, parc. č. 2009/40, parc. č. 2009/41, parc. č. 2009/42 v k.ú Mást I a k vybudovanej infraštruktúre na týchto pozemkoch - VIA DORSI
 20. 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 21. 14. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2016
 22. 15. Interpelácie
 23. 16. Rôzne
 24. 17. Záver
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3. Schválenie programu
 4. 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 5. 5. Záverečný účet Mesta Stupava za rok 2016 + stanovisko hlavnej kontrolórky
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Zmeny rozpočtu
 7. 7. Projekt – Zlepšenie technického vybavenia učební a stavebno-technické úpravy na ZS v Stupave
 8. 8. Projekt – Kompostovanie BRKO v meste Stupava
 9. 9. Informácia o opatrovateľskej službe v podmienkach mesta Stupava
 10. 10. Školské športové centrum Stupava
 11. 11. Návrh VZN č. ..../2017o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
 12. 12. Veci majetkové
 13. 12a. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovan
 14. 12b. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 199/4 v k. ú. Stupava – p. Škrovanová
 15. 12c. Žiadosť o začlenenie pozemkov vo vlastníctve mesta Stupava do poľovného revíru – Poľovnícke združenie Stupava – Mást
 16. 12d. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcelách reg. „C“ KN č. 4132/159 a č. 4231/493 v k. ú. Stupava – zmena Uznesenia č. 46/2016 zo dňa 31.03.2016 – p. Straský
 17. 12e. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – zmena uznesenia č. 127/2017 zo dňa 18.05.2017 – p. Vizmüllerová
 18. 12f. Žiadosť o prenájom pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 740/28, 740/29, 740/30 v k. ú. Stupava a časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 740/1 v k. ú. Stupava Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
 19. 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 20. 14. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2016
 21. 15. Interpelácie
 22. 16. Rôzne
 23. 17. Záver