Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017
  Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
 4. 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 5. 5. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR
 6. 5/A. Návrh na výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplnenie mobilnej zelene a osadenie pitnej fontány
 7. 6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017
 8. 7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
 10. 9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 11. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 15. 14. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 16. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50
 17. 16. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 18. 17. Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do medzinárodného projektu „Built Heritage, Energy and Environmental-Friendly Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban Areas“ (akronym: BhENEFIT) v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 a zabezpečenia spolufinancovania projektu
  Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov.
 19. 18. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto
 20. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 21. 20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 22. 21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 23. 22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť
 24. 23. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2017
 25. 24. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 26. 25. Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
 27. 26. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.
 28. 27. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 29. 28. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 30. 29. Rôzne
 31. 29/A.
 32. 29/B. Vzdanie sa funkcie členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu schváleného uznesením č. 7/2015, časť B zo 17. a 19. 2. 2015 a návrh na zvolenie nového člena Komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu
 33. 29/C. Vzdanie sa funkcie predsedu a členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh na zvolenie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 34. 30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 35. 31. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 27.06.2017 09:09
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Kollára

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Borguľa , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Veronika Remišová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Štefan Holčík , Vladimír Palko , Kristián Straka , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 27.06.2017 09:09
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Uličnej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Martin Gajdoš
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Štefan Holčík , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 27.06.2017 09:10
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Boháča

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Martin Gajdoš
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Kristián Straka
Nehlasovali: 1 Barbora Oráčová
Hlasovanie č. 4: 27.06.2017 09:12
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Martin Gajdoš
Za: 23 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 27.06.2017 09:13
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ivan Bútora , Martin Gajdoš
Za: 22 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marta Černá
Hlasovanie č. 6: 27.06.2017 09:14
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Marta Černá , Martin Gajdoš
Za: 22 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 27.06.2017 10:01
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marta Černá , Martin Gajdoš
Za: 15 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Štefan Bučko , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Hlasovanie č. 8: 27.06.2017 10:02
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 16 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Vladimír Palko
Zdržali sa: 6 Marta Černá , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Hlasovanie č. 9: 27.06.2017 10:03
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Gajdoš , Štefan Holčík
Za: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Marta Černá , Vladimír Palko , Kristián Straka
Zdržali sa: 10 Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Veronika Remišová , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 27.06.2017 10:04
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 13 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Marta Černá , Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 27.06.2017 10:05
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 15 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Marta Černá , Štefan Holčík , Kristián Straka
Zdržali sa: 5 Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Hlasovanie č. 12: 27.06.2017 10:07
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 10 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 6 Marta Černá , Štefan Holčík , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková
Zdržali sa: 8 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 27.06.2017 10:10
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 18 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Marta Černá
Zdržali sa: 5 Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Kristián Straka , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 27.06.2017 10:14
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagača

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Martin Gajdoš , Soňa Párnická , Peter Tatár
Za: 16 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Marta Černá , Miroslav Kollár
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 27.06.2017 10:18
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Remišovej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Gajdoš , Peter Tatár
Za: 20 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Marta Černá , Štefan Holčík , Kristián Straka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 27.06.2017 10:24
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Martin Gajdoš , Veronika Remišová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Štefan Holčík
Zdržali sa: 1 Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 27.06.2017 10:54
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Holčíka

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 20 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 3 Štefan Bučko , Peter Osuský , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 27.06.2017 10:57
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Kollára

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 2 Martin Borguľa , Miroslav Kollár
Proti: 5 Marta Černá , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Vladimír Palko , Kristián Straka
Zdržali sa: 14 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Veronika Remišová , Martina Uličná
Hlasovanie č. 19: 27.06.2017 10:58
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 20 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ivan Bútora , Marta Černá , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 27.06.2017 11:26
4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Martin Gajdoš
Za: 21 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Vladimír Palko , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 27.06.2017 11:48
5. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Martin Borguľa , Martin Gajdoš
Za: 23 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Marta Černá , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 27.06.2017 12:31
5./A Návrh na výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplnenie mobilnej zeleni a osadenie pitnej fontánky.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Halka Ležovičová
Za: 12 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 8 Ivan Bútora , Marta Černá , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 27.06.2017 14:27
17. Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do medzinárodného projektu „Built Heritage, Energy and Environmental-Friendly Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban Areas“ (akronym: BhENEFIT) v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 a zabezpečenia spolufinancovania projektu
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová
Za: 9 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Jana Španková
Proti: 3 Štefan Holčík , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 9 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 27.06.2017 15:13
26. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.

návrh p.

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová
Za: 7 Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Peter Tatár , Martina Uličná
Proti: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 5 Štefan Bučko , Miloš Domorák , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 27.06.2017 15:14
26. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová
Za: 17 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Štefan Holčík , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Kristián Straka , Peter Tatár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 27.06.2017 17:02
10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 27.06.2017 17:03
11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 19 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Veronika Remišová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 27.06.2017 17:04
12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 20 Ľubomír Boháč , Štefan Bučko , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 27.06.2017 17:05
13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Satinskej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 13 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Miroslav Kollár
Zdržali sa: 5 Štefan Bučko , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 27.06.2017 17:12
13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Borguľa , Marta Černá , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 14 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Štefan Holčík , Miroslav Kollár
Zdržali sa: 4 Štefan Bučko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 27.06.2017 17:38
6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017

návrh p.Uličnej

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 8 Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 7 Ivan Bútora , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 2 Ľubomír Boháč , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Miroslav Kollár
Hlasovanie č. 32: 27.06.2017 17:39
6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017

návrh p.Palka

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 7 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 6 Ivan Bútora , Štefan Holčík , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Matej Vagač
Zdržali sa: 4 Ľubomír Boháč , Miloš Domorák , Viktor Muránsky , Peter Tatár
Nehlasovali: 1 Miroslav Kollár
Hlasovanie č. 33: 27.06.2017 17:40
6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová
Za: 10 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 2 Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 5 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 27.06.2017 17:48
7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Veronika Remišová
Hlasovanie č. 35: 27.06.2017 17:49
8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 27.06.2017 17:52
9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Veronika Remišová , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 27.06.2017 17:54
14. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Veronika Remišová
Hlasovanie č. 38: 27.06.2017 17:57
15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50

návrh p.Muránskeho

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 27.06.2017 17:58
15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Veronika Remišová
Hlasovanie č. 40: 27.06.2017 18:02
16. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 6 Miloš Domorák , Štefan Holčík , Viktor Muránsky , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár
Proti: 1 Miroslav Kollár
Zdržali sa: 7 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 27.06.2017 18:04
18. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 27.06.2017 18:05
19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 27.06.2017 18:05
20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 27.06.2017 18:06
21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 27.06.2017 18:07
22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Veronika Remišová , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 27.06.2017 18:22
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na II. polrok 2017
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Soňa Párnická , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Peter Osuský , Vladimír Palko , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Peter Tatár , Martina Uličná
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 27.06.2017 18:45
24. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ondrej Dostál , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 27.06.2017 18:48
25. Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Štefan Holčík
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 27.06.2017 18:57
27. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Miroslav Kollár
Hlasovanie č. 50: 27.06.2017 18:58
28. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Miroslav Kollár , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 14 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 27.06.2017 19:07
29. Rôzne

členovia grantovej komisie

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 27.06.2017 19:17
29. Rôzne
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 15 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Štefan Holčík , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 27.06.2017 19:19
29. Rôzne

29.B

Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 13 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Soňa Párnická , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Vladimír Palko
Hlasovanie č. 54: 27.06.2017 19:34
30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 13
Neprítomní: 12 Ľubomír Boháč , Martin Borguľa , Štefan Bučko , Marta Černá , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Štefan Holčík , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Peter Tatár , Tomáš Ziegler
Za: 12 Ivan Bútora , Miloš Domorák , Ondrej Dostál , Miroslav Kollár , Halka Ležovičová , Viktor Muránsky , Veronika Remišová , Viera Satinská , Kristián Straka , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Soňa Párnická
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017
 4. 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 5. 5. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR
 6. 6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017
 7. 7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
 9. 9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50
 16. 16. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 17. 17. Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do medzinárodného projektu „Built Heritage, Energy and Environmental-Friendly Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban Areas“ (akronym: BhENEFIT) v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 a zabezpečenia spolufinancovania projektu
 18. 18. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 20. 20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 21. 21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 22. 22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť
 23. 23. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2017
 24. 24. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 25. 25. Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
 26. 26. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.
 27. 27. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 28. 28. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 29. 29. Rôzne
 30. 30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 31. 31. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto