Miestna rada – Zasadnutie 20.06.2017 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017
 4. 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 5. 5. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR
 6. 6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 7. 7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
 9. 9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50
 16. 16. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 17. 17. Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do medzinárodného projektu „Built Heritage, Energy and Environmental-Friendly Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban Areas“ (akronym: BhENEFIT) v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 a zabezpečenia spolufinancovania projektu
 18. 18. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 20. 20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 21. 21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 22. 22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť
 23. 23. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2017
 24. 24. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 25. 25. Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
 26. 26. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.
 27. 27. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 28. 28. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 29. 29. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017
 4. 4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
 5. 5. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR
 6. 6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017
 7. 7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
 9. 9. Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. 13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Projekt Forum ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. 14. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. 15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50
 16. 16. Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodatkov
 17. 17. Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do medzinárodného projektu „Built Heritage, Energy and Environmental-Friendly Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban Areas“ (akronym: BhENEFIT) v rámci programu Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 a zabezpečenia spolufinancovania projektu
 18. 18. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva
 20. 20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
 21. 21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
 22. 22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť
 23. 23. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2017
 24. 24. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 25. 25. Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
 26. 26. Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.
 27. 27. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
 28. 28. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava
 29. 29. Rôzne